Narkotikarelatert vinningskriminalitet - rehabilitering

25.08.2000, 2000/584, straffesak, anke

Straffeloven §§ 52-54

A (Forsvarer: advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (Aktor: statsadvokat Erik Førde)

Dommere: Lund, Flock, Frisak, Bruzelius, Holmøy

Domfelte ble funnet skyldig i en lang rekke lovovertredelser begått i tidsrommet fra mai 1996 til juli 1998. Den alvorligste gjaldt oppbevaring av vel 92 gram kokain og mindre mengder andre narkotiske stoffer.

Ellers dreier det seg i første rekke om narkotikarelatert vinningskriminalitet, til dels av betydelig omfang. I tillegg gjelder domfellelsen trusler mot en politifullmektig, bruk av narkotika og en rekke overtredelser av vegtrafikkloven. Byretten fastsatte straffen til fengsel i 2 år. Lagmannsretten gjorde ett år betinget under henvisning til domfeltes bemerkelsesverdige rehabilitering. Domfelte anket straffutmålingen. Han hadde sonet 163 dager i varetekt. Spørsmålet for Høyesterett var om han nå skulle settes inn til soning av resten av den ubetingede delen - mest sannsynlig ca 80. dager, jf. reglene om prøveløslatelse. Høyesterett fant at sterke individualpreventive hensyn tilsa at domfelte nå ikke ble gjeninnsatt til ytterligere soning med den risiko det ville innebære for rehabiliteringssituasjonen, som hadde fortsatt etter lagmannsrettens dom. Den betingede del av straffen ble satt til ett år og seks måneder og den ubetingede del ansett utholdt ved varetekt.

Til toppen