Oppreisningskrav hjemvist til lagmannsretten

14.03.2000, Straffesak snr. 8/2000, lnr. 20/2000

Straffeprosessloven § 434

Påtalemyndigheten (Aktor: Førstestatsadvokat Monica Hansen Nylund) mot A (Forsvarer: Advokatg Ole A. Bachke jr.)

Dommere: Oftedal Broch, Bugge, Coward, Utgård, Holmøy

Tiltalte anket til lagmannsretten over domfellelse etter straffeloven § 195 første ledd og over ilagt oppreisning. Fornærmede ville ikke møte for lagmannsretten, og påtalemyndigheten frafalt da straffekravet. Etter dette avsa lagmannsretten frifinnelsesdom uten ankeforhandling, jf. straffeprosessloven § 322 tredje ledd.

Lagmannsretten behandlet ikke anken over oppreisningen, idet den fant at straffeprosessloven § 434 ikke hjemlet adgang til dette. Høyesterett var enig i at oppreisningsanken ikke kunne behandles som del av straffesaken. Men etter straffeprosessloven § 435 har tiltalte rett til å få en anke over borgerlige krav behandlet etter tvistemålslovens regler. Det var en feil at lagmannsretten ikke hadde gitt tiltalte anledning til slik behandling av anken. Dommen ble på dette punkt opphevet og oppreisningskravet hjemvist til lagmannsretten.

Til toppen