Pengeforfalskning

24.03.2000, Straffesak snr. 10/2000, lnr. 16B/2000

Straffeloven § 174 første ledd, § 270 første ledd nr. 1 jf. annet ledd og § 183

Påtalemyndigheten (Aktor: kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (Forsvarer: advokat Berit Reiss-Andersen)

Dommere: Flock, Matningsdal, Skoghøy, Bruzelius, Gussgard

Ved å benytte en PC med tilhørende scanner, farge/foto-skriver og vanlig blekkskriverpapir hadde domfelte laget i alt 15 etterligninger av en norsk 500-kronerseddel. Et par dager senere benyttet han 7 av sedlene som betalingsmidler.

Byretten fastsatte straffen til fengsel i 3 år og 1 måned, hvorav 3 måneder ubetinget. I lagmannsretten ble fengselsstraffen i sin helhet gjort betinget. Høyesterett tok påtalemyndighetens anke over straffutmålingen til følge. Under henvisning til Rt. 1995 side 1314 ble uttalt at pengefalsk var en forbrytelsestype der allmennpreventive hensyn må veie tungt ved fastsettelsen av straff. Under henvisning til dommen i Rt. 1999 side 1561, som gjaldt et noenlunde tilsvarende forhold, ble bestemt at 6 måneder av den totale fengselsstraff på 3 år og 1 måned ble å fullbyrde, mens boten falt bort.

Til toppen