Skade på pasient ved psykiatrisk sykehus - objektivt erstatningsansvar

08.03.2000, Sivilsak nr. 59/1999, lnr. 19/2000

Skadeserstatningsloven § 2-1

A v/hjelpeverge B (Advokat Karoline Henriksen) mot Aust-Agder fylkeskommune, Hjelpeintervenient: Gjensidige Skadeforsikring (Advokat Ivar Holst)

Dommere: Tjomsland, Flock, Skoghøy, Matningsdal, Bugge

Høyesterett kom - i motsetning til de tidligere instanser - til at X fylkeskommune som sykehuseier var erstatningsansvarlig på objektivt grunnlag for de skader som A ble påført da han 2. august 1991 som tvangsinnlagt pasient på X Sentralsjukehus, knuste en vindusrute i sitt pasientværelse og kastet seg ut.

Spørsmålet var for Høyesterett om den omstendighet at det i As pasientrom ikke var knusefrie vindusglass, innebar en slik risiko for skade at det var grunnlag for erstatningsansvar for sykehuseieren. Bedømmelsen av den manglende vindussikringen måtte skje på bakgrunn av at avdelingen overtok ansvaret for alle innleggelser for øyeblikkelig hjelp i fylket hvor pasientene ikke kunne dra omsorg for seg selv. Høyesterett fant at de usikrede vindusglassene på rommene på sykehusets lukkede avdeling, innebar en særegen risiko for skadetilfeller av denne karakter, selv om de statistisk sett ikke inntrer særlig ofte. Dette var en særpreget og ekstraordinær risiko i forhold til de risiki slike pasienter ellers møter på sykehuset. Høyesterett la betydelig vekt på at selv om det ikke forelå forskrifter som stilte krav til den bygningsmessige standard på sykehusene, så innebar de usikrede vinduene et avvik fra det sikkerhetsnivå som på dette tidspunkt generelt ble ansett påkrevet. X Sentralsjukehus var på ulykkestidspunktet antakelig det eneste psykiatriske sykehuset i landet som ikke hadde knusefrie glass på alle pasientrommene på lukket post på akuttavdelingen. Høyesterett la i sine vurderinger betydelig vekt på erklæringer fra to rettsoppnevnte sakkyndige og to sakkyndige vitner.

Til toppen