Snøscooterkjøring i utmark

15.09.2000, 2000/80 og 2000/81, straffesaker, anke

motorferdselsloven 10. juni 1977 nr. 82 § 12 jf. § 3

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Lars Fause) mot 1. A og 2. B (Advokat Ole A. Bachke jr.)

Dommere: Aarbakke, Utgård, Flock, Tjomsland, Holmøy

Sakene gjaldt spørsmålet om leilighetstransport med snøscooter var straffbar "bruk" av kjøretøyet i utmark, jf. motorferdselsloven 10. juni 1977 nr. 82 § 12 jf. § 3. A og B som gikk på ski og skulle på fisketur til Xvatnet i Øvre Dividal Nasjonalpark i Troms, fikk transport av seg selv og sitt turutstyr med snøscootere som kjørte i samme retningen.

Lagmannsretten fant ikke bevis for medvirkning. De siktede ble i medhold av straffeprosessloven § 35 første ledd frifunnet for tiltale om egen "bruk" av snøscooterne, idet tre meddømmere stemte for dette resultat. Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke. Det ble lagt til grunn at en slik tilfeldig, vederlagsfri og passiv leilighetstransport uten betydning for selve snøscooterkjøringen som det var tale om, faller utenfor straffansvaret.

Til toppen