Straffutmåling - narkotika

06.09.2000, nr. 2000/254, straffesak, anke

Straffeloven §§ 162 og 28 a

A (Forsvarer: advokat Hans Stenberg-Nilsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (Aktor: statsadvokat Morten Yggeseth)

Dommere: Coward, Rieber-Mohn, Frisak, Skoghøy, Smith

Saken gjaldt straffutmåling ved overtredelse av strl. § 162 andre ledd mv. Den domfelte var en tidligere ustraffet, 23 år gammel pakistansk statsborger, oppvokst i Norge. Domfellelsen gjaldt befatning med heroin i mai/juni 1997 - kjøp av ca. 20 gram ved én anledning, oppbevaring av til sammen 16 gram, og bruk. Stoffet var ikke beregnet til salg, men til bruk for den domfelte og for kjæresten - som skulle ha introdusert ham til heroin ved å si at stoffet var hasj. Det var ikke opplysninger om stoffbruk eller kriminalitet etter at den domfelte ble pågrepet i juni 1997.

I byretten var straffen satt til fengsel i 1 år og 3 måneder. Lagmannsretten forkastet den domfeltes anke over straffutmålingen. Én meddommer stemte for samfunnstjeneste. Høyesterett tok den domfeltes anke over straffutmålingen til følge. To dommere mente at det var grunnlag for å bruke samfunnstjeneste, som ble foreslått satt til 300 timer, to dommere stemte for å nedsette fengselsstraffen til 1 år, mens justitiarius stemte for nedsettelse til 10 måneder, som da ble resultatet. I alle tre vota er det uttalelser om en viss lemping de senere år av straffenivået i narkotikasaker som ikke er av de mest alvorlige, bl.a. ved kjøp og erverv til eget forbruk.

Til toppen