Straffutmåling ved legemsbeskadigelse - skjerpet straff

06.01.2000, Snr.68/1999 lnr. 1/2000

Straffeloven § 229

Påtalemyndigheten mot A

Dommere: Gjølstad, Tjomsland, Bruzelius, Flock, Smith

Domfelte ble i herredsretten dømt til fengsel i 45 dager for legemsbeskadigelse. I beruset tilstand hadde han tildelt fornærmede flere knyttneveslag i ansiktet

Slagene førte til at fornærmede ble påført brudd i kinnbenet og i neseskilleveggen. Fornærmede måtte ope-reres og var sykmeldt i 14 dager, men skaden var senere leget. Påtalemyndigheten anket til lagmannsretten til skjerpelse av straffen, men lagmannsretten forkastet anken. Påtalemyndigheten anket videre til Høyesterett. Under henvisning til at det dreide seg om et forholdsvis grovt tilfelle innenfor første straffalternativ, skjerpet Høyesterett straffen til fengsel i 90 dager.

Til toppen