Taushetsplikt etter rettsmeklingsmøte

08.02.2000, Sivilt kjæremål 2000/48 (Datert 21. januar 2000)

Tvistemålsloven § 99a, rettsmeglingsforskriften § 4 fjerde ledd

Rune Berntzen v/adv. Jan Tennøe mot Thor Martin Dalhaug v/adv. Jan A. Pedersen

Dommere Bugge, Coward, Aarbakke

KJENNELSE i Høyesteretts Kjæremålsutvalg: Saken gjelder rekkevidden av taushetsplikten for det som fremkommer under rettsmeglings-møte, jf. tvistemålsloven § 99a og rettsmeglingsforskriften § 4 fjerde ledd. I sak mellom Thor Martin Dalhaug og Rune Berntzen besluttet Oslo byrett å returnere prosesskrift av 11. oktober 1999 innkommet fra Rune Berntzens prosessfullmektig med den begrunnelse at retten ved den fortsatte behandlingen av saken ikke kunne motta forklaringer eller redegjørelser - skriftlige eller muntlige - om innholdet av meglingsmøtet.

Rune Berntzen påkjærte beslutningen til Borgarting lagmannsrett, som 9. desember 1999 avsa kjennelse med slik slutning: "Byrettens beslutning stadfestes." Rune Berntzen har i rett tid påkjært lagmannsrettens kjennelse til Høyesteretts kjæremåls-utvalg. Det er anført at opplysninger om det som fremkommer i rettsmeglingsmøtet ut over hva partene har erkjent, tilbudt eller vedtatt, ikke er taushetsbelagt etter tvistemålsloven § 284. Tvistemålsloven § 99a gir ikke grunnlag for ytterligere taushetsplikt idet bestem-melsen kun viser til tvistemålsloven § 284. Hovedbegrunnelsen er at en part ikke skal bli konfrontert med hvor langt han var villig til å strekke seg for å oppnå et forlik. Det samme hensyn gjør seg ikke gjeldende for faktiske opplysninger, og det er ikke grunnlag for en utvidende fortolkning av tvistemålsloven § 284. Det kreves ikke at prosesskriftet tas inn i sakens dokumenter, men at det må legges til grunn at de opplysninger som fremkom under rettsmeglingsmøtet ikke er undergitt taushetsplikt, hvoretter det må være anledning til under hovedforhandlingen å konfrontere Thor Martin Dalhaug med disse. I kjæremålserklæringen er det lagt ned slik påstand: "Prinsipalt: De opplysninger av faktisk art som fremkom under rettsmeklingsmøtet er ikke underlagt taushetsplikt. Subsidiært: Lagmannsrettens kjennelse oppheves, og saken hjemvises til ny behandling i lagmannsretten." Thor Martin Dalhaug er enig med lagmannsretten i at partene ikke fritt kan gjengi uttalelser eller hendelsesforløp fra rettsmeglingsmøtet. Uttrykkene erkjennelser og vedtakelser i tvistemålsloven § 284 omfatter faktiske opplysninger og uttalelser i tilknytning til saken av enhver art. Kjæremålet dreier seg således om en innskrenkende fortolkning av bestemmelsen. Formålet med rettsmegling er at partene skal kunne uttale seg fritt uten å måtte bekymre seg for at dette senere blir utnyttet fra den annen side. I tilsvaret er det lagt ned slik påstand: "1. Kjæremålet forkastes. 2. Rune Berntzen dømmes til å dekke Thor Martin Dalhaugs saksomkostninger for lagmannsrett og Høyesteretts kjæremålsutvalg med tilsammen kr. 8.000,-, med tillegg av 12 % forsinkelsesrente fra forfall og til betaling skjer." 

Til toppen