Uaktsomt bildrap.

11.10.2000, Sak nr. 2000/561, straffesak, anke.

Straffeloven § 239 første straffalternativ, vegtrafikkloven § 3 første ledd jf. § 31.

A (Advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (Kst. statsadvokat Arild Dommersnes).

Dommere: Gjølstad, Skoghøy, Tjomsland, Matningsdal, Holmøy

Domfelte ble i herredsretten dømt til fengsel i 2 år for uaktsomt bildrap og forseelser mot vegtrafikklovgivningen. Hans anke til lagmannsretten og deretter til Høyesterett over straffutmålingen førte ikke frem.

På en trafikkbelastet riksvei med fartsreguleringer hadde domfelte i meget høy hastighet foretatt flere forbikjøringer, hvor han hadde satt andre veifarendes liv i alvorlig fare. Kjøringen endte med at han i en hastighet av minst 135 km/t i en 70-sone kolliderte med en annen bil. Passasjeren i den andre bilen ble drept og føreren betydelig skadet. Domfelte påanket straffutmålingen til Høyesterett. Anken ble forkastet under dissens fra to dommere. Noe helt entydig nivå med sikte på den foreliggende sak kunne man etter flertallets syn ikke trekke ut av tidligere praksis. Flertallet anså domfeltes kjøring både forut for ulykken og ved kollisjonen så graverende at den straff som var fastsatt av de tidligere retter burde bli stående. Mindretallet fant at straffen lå noe høyt i forhold til tidligere praksis og stemte for at straffen ble satt til fengsel i 1 år og 8 måneder.

Til toppen