Utuktig omgang - smittet barn med kjønnssykdom.

03.11.2000, Sak nr. 2000/537, straffesak, anke.

Straffeloven §§ 195 første og annet ledd og 207 (før endringer ved lov 11. august 2000 nr. 76).

A (advokat Ole A. Bachke jr.) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kim Sundet)

Dommere: Aarbakke,Skoghøy, Bruzelius, Coward, Dolva

A var av lagmannsretten og byretten domfelt for forbrytelser mot straffeloven §§ 195 første og annet ledd og 207 (før endringer ved lov 11. august 2000 nr. 76). Straffen var fastsatt til fengsel i 4 år. Domfelte anket over straffutmålingen og gjorde blant annet gjeldende at lagmannsretten hadde lagt vekt på skadevirkninger av overgrepene som lå utenfor hans forsett.

Domfellelsen gjaldt flere tilfelle av utuktig omgang mot As datter og og ett tilfelle av utuktig omgang mot datterens venninne, begge i alderen 4 1/2 til 5 år. Datteren var blitt påført den kroniske kjønnssykdommen Herpes genitalis, mens datterens venninne var påført psykiske skader. Høyesterett forkastet anken over straffutmålingen. Både faren for å påføre kjønnssykdom og psykiske skadevirkninger og de faktiske skadevirkninger ble tillagt betydning. Direkte sammenlignbar rettspraksis var ikke funnet.

Til toppen