Yrkesskadedekning på reise fra hjemmet til første arbeidssted

14.02.2000, Sivilsak nr. 204/1999, lnr. 13/2000

Folketrygdloven §13-6 annet og fjerde ledd

Tove Sand (Advokat Tormod A. Sletten) mot Staten v/Rikstrygdeverket

Dommere: Stang Lund, Lund, Bruzelius, Rieber-Mohn, Smith

Bredesen var ansatt som installasjonsinspektør ved Gauldal Elverk. Hans arbeid besto blant annet i å holde informasjonsmøter og å utføre kontroll hos elverkets kunder. Bredesen døde i en trafikkulykke noe etter klokken 8 den 7. mars 1994 på vei i egen bil i arbeidstiden fra hjemmet til første besøk hos en kunde. Elverket sendte melding om yrkesskade.

Trygdekontoret underrettet i august 1994 dødsboet om at ulykken ikke kunne godkjennes som yrkesskade, fordi den hadde inntruffet på vei til arbeidsstedet. Vedtaket ble stadfestet av Fylkestrygdekontoret i Sør-Trøndelag i mars 1996. Bredesens dødsbo anket i april 1996 til Trygderetten, som i juni 1998 stadfestet Fylkestrygdekontorets kjennelse. Hans samboer, Tove Sand, reiste i september 1998 sak for lagmannsretten etter trygdeloven § 23 og gjorde gjeldende at Trygderettens lovanvendelse var uriktig. Lagmannsretten frifant Rikstrygdeverket. Sand anket dommen for så vidt angikk rettsanvendelsen. Høyesteretts flertall fant at folketrygdloven § 13-6 annet og fjerde ledd, som svarer til den tidligere folketrygdlov § 11-1 nr. 1 bokstav a, må forstås slik at yrkesskadekningen ikke gjelder på reise til og fra arbeidsstedet selv når reisen finner sted i arbeidstiden, bruk av bil er nødvendig for å komme til forskjellige arbeidssteder og arbeidsgiver betaler en godtgjøring ved bruk av egen bil. Den langvarige, omfattende og konsekvente forvaltningspraksis som forelå, måtte både ut fra forarbeidene og i seg selv tillegges betydelig vekt ved fortolkningen, jf. Rt. 1995 side 54 på sidene 60-61. Flertallet kom etter dette til at lovens hovedregel om at yrkesskadedekningen er begrenset til selve arbeidsstedet og reise mellom flere arbeidssteder, måtte slå igjennom også i dette tilfelle. To dommere fant at ulykken skjedde i forbindelse med Bredesens arbeid, og at han var dekket av yrkesskadetrygden. Bredesen var i arbeid for arbeidsgiveren under dennes instruksjon og kontroll og kjørte bilen som et avtalt og nødvendig ledd i utførelsen av sine arbeidsoppgaver.

Til toppen