Høyesterett - sivil

Kjæremål i gjenopptakelsessak

22.12.2000, Kjæremål 2000/455 Straffeloven §§ 192, 195 Straffeprosessloven §§ 391 nr 3 og 392 annet ledd A ved hans advokat Steinar H. Glimsholt

Rådgivningshonorarer - utbytte

20.12.2000, 2000/141, sivil sak, anke Aksjeloven av 1976 § 12-4 CHS Electronics AS (advokat Gudmund Knudsen) mot Sundal Collier & Co AS (advokat Cato Schiøtz)

Endringslikning etter skjønn

18.12.2000, 2000/25, sivil sak, anke Likningslova § 9-5 nr. 1 a jf. § 8-2 nr. 1 Gunvor Kristiansen (advokat Terje Sverdrup Mår) mot Staten v/Akershus fylkesskattekontor (advokat Arne Haavind)

Arbeidsgiver etter virksomhetsoverdragelse

21.12.2000, Sivil sak lnr. 54B/2000, nr. 362/1999 Arbeidsmiljøloven § 60 nr. 2 Oslo kommune (Kommuneadvokaten v/advokat Einar Gitlestad) mot 1. Jan M. Andersen m.fl. Hjelpeintervenienter: 1, Norsk Kommuneforbund og 2. Miljøtransport fagforening (avd. 716 av NKF) (advokat Einar

Ekspropriasjonserstatningsloven

12.12.2000, Sivilsak lnr. 52B/2000, nr. 359/1999 Ekspropriasjonserstatningsloven § 9 Staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Over Chr. Lyngholt) mot 1. Anne Sylvi Garshol m.fl. (advokat Ståle Myhre) og 2. Befalsborettslaget AL (advokat Fridtjof B. Sigmond)

Erstatning for fall i alpinbakke

08.12.2000, Sivil sak nr. 332/1999, lnr. 51B/2000 Skadeserstatningsloven § 2-1 Margareth Cecilie Thomassen mot Storebrand Skadeforsikring AS

Gjennomskjæring i skatteretten

28.11.2000, 2000/315, sivil sak, anke Skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 med tilhørende forskrift 19. november 1999 A mfl. (Advokat Petter Hartz-Hanssen) mot Staten v/Telemark fylkesskattekontor (Advokat Bjørn Nærum)

Bortfall av reglar i fiskeriavtale

29.11.2000, Sivil sak nr 277/1999, lnr 44/2000 Saltvassfiskelova §§ 42, 43 og art. 16, fikseriavtalen Noreg/Storbritannia Lancella Ltd. (advokat Svein Kr. Arntzen) mot Sigv. Bertnsen m.fl. (advokat Gunnar Nerdrum)

Bilansvarsloven - forholdet til EØS-direktiv.

16.11.2000, Sivilsak nr. 55/1999, lnr. 49B/2000. Bilansvarsloven § 7 tredje ledd bokstav b. Storebrand Skadeforsikring AS (Advokat Emil Bryhn) mot Veronika Finanger (Advokat Erik Johnsrud) Rt-2000-1811

Odel - odlingsjord

27.10.2000, 360/1999 Odelsloven § 23 jf. § 1, odelsloven § 21 Sverre Kr. Sørskår mot Knut Sørskår

Arbeidsgivaravgift - innleigde konsulentar

05.12.2000, 2000/116, sivil sak, anke Folketrygdlova § 16-3 første ledd Fabcon AS (advokat Arne Schanche Olsen) mot Staten v/Hordaland fylkesskattekontor (advokat Rolf Bech-Sørensen)

Til toppen