Allmenningsrett til seter, beite,fiske og jakt

07.11.2000, Sak nr. 321/1999

Jaktloven § 15, viltloven § 27

Asbjørn Hegstad m.fl. mot AS Værdalsbruket

Dommere: Stang Lund,Utgår, Rieber-Mohn,Gussgard, Dolva

Asbjørn Hegstad og 8 andre gårdbrukere i Verdal krevde allmenningsrett til seter og beite og jakt og fiske i AS Værdalsbrukets eiendommer Færen Nordre og Juldal og Væren i Verdal. Sturla Slapgård som har gård med seter og allmenningsrett i en annen eiendom i Verdal, krevde rett til fiske og småviltjakt uten bruk av hund. Herredsretten kom til at Færen Nordre og Juldal og Væren var private allmenninger, og at gårdbrukerne hadde allmenningsrett til seter. For øvrig ble Værdalsbruket frifunnet. Gårdbrukerne anket, og Værdalsbruket motanket. Lagmannsretten fant at Færen Nordre og Juldal og Væren i dag ikke var å betrakte som private allmenninger. Retten til seter og beite var gått over til å være særlige bruksrettigheter på privat eiendom. For øvrig ble AS Værdalsbruket frifunnet.

Gårdbrukernes anke til Høyesterett førte delvis fram. Høyesterett tok ikke på generelt grunnlag stilling til om Færen Nordre og Juldal og Væren fortsatt var private allmenninger. Høyesterett fant ut fra en konkret vurdering at gårdene fortsatt har allmenningsrett til seter og til beite over hele eiendommen. Det krevdes klare og entydige bevis for at rettigheter fra gammelt tid er falt bort, jf. Rt. 1897 side 17, Rt. 1938 side 790 og Rt. 1987 side 398. Gårdene har imidlertid ikke allmenningsrett til fiske og småviltjakt uten bruk av hund. Norske Lov 5-11-1 om fiske i allmenning ble opphevd ved lov om lakse- og innlandsfiske av 1964. Dette medførte at 1964-loven § 76 og senere någjeldende lov om lakse- og innlandsfiske § 17 om grunneiers enerett til fiske i vassdrag, ble gjeldende for andre eiendommer enn statsallmenninger og bygdeallmenninger. - De tidligere bestemmelser om adgang til småviltjakt uten hund i privat allmenning etter jaktloven av 1899 § 4 og senere jaktloven av 1951 § 15, ble ikke videreført i viltloven av 1981. Denne lov bestemmer i § 27 at grunneieren har enerett til jakt og fangst. En særrett til jakt kunne ikke bygges på at det før jaktloven av 1899 ble utøvd jakt som var fri for alle, jf. Rt. 1933 side 707 og Rt. 1975 side 508 på side 515.

Til toppen