Gjennomskjæring i skatteretten

28.11.2000, 2000/315, sivil sak, anke

Skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 med tilhørende forskrift 19. november 1999

A mfl. (Advokat Petter Hartz-Hanssen) mot Staten v/Telemark fylkesskattekontor (Advokat Bjørn Nærum)

Dommere: Oftedal Broch, Utgård, Matningsdal, Gussgard, Lund

A drev frem til 1. januar 1995 regnskapsvirksomhet som enkeltmanns-foretak. Han stiftet da X Regnskapsservice DA med seg selv som deltaker for 95 % og et tomt AS, der han selv eide alle aksjene, som deltaker for de siste 5 %. Han solgte regnskapsvirksomheten til DA'et for kr 695 000, der kr 570 000 representerte goodwill og kr 125 000 var inventar og utstyr. I tilknytning til regnskapsvirksomheten hadde han tidligere betalt kr 90 000 for goodwill, nå nedskrevet til kr 44 100. Inventar og utstyr var nedskrevet til kr 44 614.

Ligningsmyndighetene antok at salgssummen representerte en normal markedspris, men under henvisning til den ulovfestede gjennomskjæringsregelen, ble de oppskrevne verdier ikke akseptert som grunnlag for økte avskrivninger. A reiste sak, men tapte i herredsrett og lagmannsrett. Høyesterett kom til samme resultat. For A var verdien av selskapsdannelsen og virksomhetsoverdragelsen ut over de skattemessige forhold meget begrenset. Eierstrukturen i DA'et virket oppkon-struert. I realiteten tok selskapsdannelsen sikte på å oppnå avskrivninger som ellers ville ha vært utelukket, dels på selvutviklet goodwill, dels på inventar og utstyr som allerede var avskrevet eller direkte utgiftsført. Disposisjonene var da illojale overfor skattelovens avskrivningsregler. A gjorde gjeldende at han kunne ha overdratt regnskapsvirksomheten til et heleid aksjeselskap. Dette, hevdet han, ville ligningsmyndighetene ikke ha skåret gjennom. Høyesterett fant ikke grunn til å ta stilling til dette spørsmålet, som for øvrig ville hatt andre rettsvirkninger, men bemerket at gjennomskjæringsregelen er generell, og at aksjeselskap ikke er unntatt fra regelens virkeområde.

Til toppen