Høyesterett - straff

Særs stort kvantum narkotika - kurér

21.12.2000, 2000/340, straffesak, anke Straffelova § 162 første og tredje ledd A (advokat Hans Stenberg-Nilsen) mot Den offentlege påtalemakta(førstestatsadvokat Edward Dahl)

Grovt seksuelt misbruk av dotter

21.12.2000, 2000/1224, Straffesak, anke Straffeloven § 195 første og andre ledd, § 207 andre straffalternativ m.m. A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Olav Helge Thue)

Internasjonal barnebortføring

21.12.2000, 2000/922, straffesak, anke Straffeloven § 216 A (advokat Arild Humlen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Reehorst)

Produksjon og salg av hjemmebrent

20.12.2000, 2000/1178, straffesak, anke Alkoholloven § 10-1 annet ledd, jf. straffeloven § 28 a og § 34 A (advokat Ole A. Bachke jr.) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Arnfinn Hval)

Knivdrap - skjerpet straff

20.12.2000, 2000/494, straffesak, anke Straffeloven § 233 første ledd Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Harald L. Grønlien) mot A (advokat John Christian Elden)

Drap - straffutmåling og sikring

21.12.2000, 2000/841, straffesak, anke Straffeloven § 233 første ledd Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kristian Nicolaisen) mot A (advokat Arne Gunnar Aas)

Riving av fredet bygning

18.12.2000, 2000/358, straffesak, anke Kulturminneloven § 27 annet punktum og plan- og bygningsloven § 110 nr. 2, jf. straffeloven § 34 og § 48 a, jf. § 48 b Losje Karakterens Prøve (Advokat Knut Storberget) mot Den offentlige påtalemyndighet (Førstestatsadvokat Jørn Holme)

Grove tyverier - straffutmåling

18.12.2000, 2000/896, straffesak, anke Straffeloven § 257 jf. § 258 A (Advokat Arne Meltvedt) og B (Advokat Hans Stenberg-Nilsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (Statsadvokat Helge J. Kaasbøll)

Vold - straffutmåling

29.11.2000, 2000/759, straffesak, anke Straffeloven § 228 første ledd og straffeloven § 229 første straffalternativ jf. § 232 A (advokat Frank Amundsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes)

Straffesak, habilitet

29.11.2000, Skriftlig sak nr. 2000/1208, straffesak, habilitet Domstolloven § 117 annet ledd siste punktum A (Advokat Odd A. Drevland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Medvirkning til innførsel av hasjisj

17.11.2000, Sak nr. 2000/667, straffesak, anke Straffeloven § 162 A (Advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (Statsadvokat Per Reehorst)

Grovt ran gav strengare straff

22.11.2000, 2000/567, straffesak, anke Strl § 267 jf. § 268, strl § 166 Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes) mot A (advokat John Chr. Elden)

Svindel - falske fakturaer

22.11.2000, 2000/779, straffesak, anke Straffeloven § 270, § 271 og § 317 A (advokat Morten Kjensli) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Håvard Holm)

Til toppen