Ecstasyinnførsel - straffutmåling skjerpet

06.01.2000, Snr. 59/1999 lnr. 1B/2000

Straffeloven § 162, annet ledd

Påtalemyndigheten mot A, B, C, D, E

Dommere: Oftedal Broch,Tjomsland, Coward, Bruzelius, Bugge

Fem menn var i lagmannsretten domfelt for å ha deltatt i to eller flere av i alt 5 innførsler av narkotika fra Amsterdam. Ankene gjaldt straffutmålingen.

Samlet bestod innførslene hovedsakelig av ecstasy-tabletter B til sammen ca 9500 stk - , dessuten ca 150 g kokain og 2 kg man trodde var amfetamin, men som viste seg ikke å inneholde noe narkotikum. Narkotikaen ble delt mellom dem som hadde vært med på vedkommende innførsel. Ved straffutmålingen ble ecstasy og kokain "omregnet" til amfetamin. Det ble lagt til grunn av hver ecstasy-tablett inneholdt minst 100 mg av det narkotiske stoff MDMA. Under hensyn til at MDMA ble ansett for å ha samme rusvirkning som tilsvarende mengde "gateamfetamin" med 50 % styrke, men å være et medisinsk sett farligere stoff, ble 8 ecstasy-tabletter ansett likt med 1 gram amfetamin. Kokain ble ansett likt med amfe-tamin. Etter denne omregning var C dømt for innførsel av 1 1/3 kg amfetamin og ett utjenlig for-søk på innførsel av 2 kg amfetamin. Det ble lagt betydelig vekt på at han hadde bistått politiet ved etterforskningen. Straffen ble i Høyesterett fastsatt til fengsel i 3 år og 8 måneder. B var dømt for innførsel av B omregnet B 1 kg amfetamin og i tillegg det samme utjenlige forsøket som C. Dertil var han dømt for å ha fremsatt alvorlige trusler mot C på grunn av dennes bistand til politiet, noe som måtte veie atskillig ved straffutmålingen. Straffen ble fastsatt til fengsel i 4 år og to måneder. D og E var dømt for innførsel av B omregnet B 365 gram amfetamin. I tillegg var E dømt for å ha ervervet 200 ecstasy-tabletter og for å ha solgt en vesentlig del av disse videre. Straffen ble for D satt til fengsel i 2 år og for E fengsel i 2 år og 2 måneder. A var kurer på 2 av turene. Han ble dømt for å ha medvirket til innførsel av B omregnet B 187 gram amfetamin. Uttalt at straffen for dette i utgangspunktet ville ligge på ett år og 6 måneder. Da han hadde avsonet 263 dager ved varetekt og nå var i stabilt arbeid og hadde brutt med sitt tidligere narkotikamiljø, ble straffen satt til fengsel i ett år og 2 måneder, noe som ville muliggjøre direkte prøveløslatelse. To dommere dissenterte når det gjaldt A, og stemte for en straff på fengsel i ett år og 8 måneder.

Til toppen