Forsøk på forsettlig drap - straffutmåling

04.12.2000, Sak nr. 2000/532, straffesak, anke

Straffeloven § 233 jf. § 49 mv.

A (advokat Hans Stenberg-Nilsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Bente B. Roshauw)

Dommere: Coward, Flock, Frisak, Rieber-Mohn, Smith

Den domfelte, som på gjerningstidspunktet var 20 år gammel og tilhørte den såkalte A-gjengen, var funnet skyldig i forsøk på forsettlig drap og i tillegg to andre legemskrenkelser. Drapsforsøket, som fant sted en lørdagsnatt i september 1997, hadde bakgrunn i en uoverensstemmelse som hadde utviklet seg over et par uker mellom familien til den fornærmede og den domfeltes miljø.

Den domfelte skjøt på åpen gate i Oslo sentrum, på et sted der det er mange mennesker ute også om natten, flere skudd med pistol etter den fornærmede. Ett skudd traff jakken til den fornærmede, et annet skudd traff en tilfeldig forbipasserende i leggen. For det siste forholdet ble den domfelte funnet skyldig i uaktsom legemsbeskadigelse. Han ble dessuten dømt for en legemsfornærmelse som skjedde i 1996, og han var også tidligere - i 1995 - straffedømt for grov vold. Byretten satte straffen til fengsel i fire år, lagmannsretten - under dissens - til fengsel i fem år. Høyesterett forkastet den domfeltes anke. Det ble uttalt at straffen på fengsel i fem år måtte sees som en skjerpelse av straffenivået til nå, og at det måtte være riktig å skjerpe reaksjonene overfor slik vold som det her gjaldt.

Til toppen