Grove tyverier - straffutmåling

18.12.2000, 2000/896, straffesak, anke

Straffeloven § 257 jf. § 258

A (Advokat Arne Meltvedt) og B (Advokat Hans Stenberg-Nilsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (Statsadvokat Helge J. Kaasbøll)

Dommere: Stang Lund, Utgård, Skoghøy, Lund, Gjølstad

To tidligere straffede polske statsborgere, A og B, ble i byretten dømt til tre års fengsel for tre grove tyverier begått 18. juli, 20. august og 24. september 1999 fra urmakerforretninger i Ø, Æ og Y, og fem bilbrukstyverier i forbindelse med dette. Det samlete utbytte var 1 910 000 kroner. De domfelte anket til lagmannsretten over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, saksbehandlingen og straffutmålingen. Lagmannsretten henviste anken over straffutmålingen til ankeforhandling. Ankene ble forkastet.

A og B anket til Høyesterett over straffutmålingen. Høyesterett forkastet anken fra A, men nedsatte straffen for B til fengsel i 2 år og 8 måneder. Saken skilte seg fra tidligere saker om grove tyverier av betydelig verdier. Gjerningsmennene var utlendinger som under falsk identitet hadde kommet til Norge nettopp for å begå grove tyverier, og som umiddelbart forlot landet med utbyttet. Tyveriene ble utført tidlig på morgenen ved planlagte og meget raske aksjoner, og de domfelte hadde på forhånd utstyrt seg med hansker, slagverktøy og finlandshette eller strømpe som dekket hodet. Ved to anledninger ble stjålne biler brukt som rambukk ved at de ble rygget inn gjennom et utstillingsvindu. De domfelte påførte forretningene store skader. Det ble lagt til grunn at de hadde kontaktnett for omsetning av stjålne ur. Lagmannretten hadde lagt til grunn at A framsto som hovedmann bak tyveriene, i hvert fall i Y. Forbrytelsenes grovhet medførte at Høyesterett la begrenset vekt på at B ikke hadde fylt 19 år da lovbruddene ble begått, jf. Rt. 1996 side 1715.

Til toppen