Internasjonal barnebortføring

21.12.2000, 2000/922, straffesak, anke

Straffeloven § 216

A (advokat Arild Humlen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Reehorst)

Dommere: Aarbakke, Skoghøy, Rieber-Mohn, Lund, Holmøy

A var tidligere gift med B . Begge er innvandret fra Marokko og har to barn sammen. I forbindelse med separasjonen i 1992 inngikk ektefellene avtale hvor det blant annet er bestemt at B skal ha den daglige omsorgen for barna.

Da B og barna i 1994 besøkte Marokko, fikk faren politiet til å nedlegge utreiseforbud, som bare kan heves ved samtykke fra faren. Barna ble av faren overlatt til besteforeldrene, som de fremdeles bor hos i Marokko. A ble av lagmannsretten idømt en straff av fengsel i 7 måneder, i medhold av straffeloven § 216. Høyesterett forkastes domfeltes anke over lovanvendelsen.

Til toppen