Knivdrap - skjerpet straff

20.12.2000, 2000/494, straffesak, anke

Straffeloven § 233 første ledd

Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Harald L. Grønlien) mot A (advokat John Christian Elden)

Dommere: Rieber-Mohn, Gjølstad, Coward, Skoghøy, Smith

A er domfelt for forsettlig drap (straffeloven § 233 første ledd). Han stakk sin kamerat med en 30 cm lang kjøkkenkniv 6 ganger i kroppen - 4 av stikkene var enkeltvis nok til å medføre døden. Begge var sterkt beruset. Det var grunn til å anta at det forut for drapet hadde vært uoverensstemmelser mellom de to, og at domfelte kan ha følt seg provosert.

I lagmannsretten ble A dømt til 7 års fengsel og sikring. En av fagdommerne stemte for fengsel i 8 år uten sikring. Høyesterett tok påtalemyndighetens anke til følge og skjerpet straffen til 8 års fengsel. Høyesterett var ikke enig med lagmannsretten i at den provokasjon som man antok forelå i saken, kunne ha betydning i formildende retning. Det var et alminnelig trekk ved drap av denne karakter. Det ble også uttalt at slik det alminnelige straffenivå for forsettlig drap hadde utviklet seg de senere år, var en skjerpelse til 8 år passende når det ble tatt i betraktning at sikring samtidig ble idømt. Det ble ved straffastsettelsen også tatt et visst hensyn til det uvanlig lange varetektsoppholdet.

Til toppen