Medvirkning til innførsel av hasjisj

17.11.2000, Sak nr. 2000/667, straffesak, anke

Straffeloven § 162

A (Advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (Statsadvokat Per Reehorst)

Dommere: Matningsdal, Gussgard, Oftedal Broch, Utgård og justitiarius Smith

A var i byretten dømt til 3 år fengsel for medvirkning til innførsel av 10 kg hasjisj fra Danmark til Norge. Lagmannsretten kom til at forsettet bare omfattet 2 kg, men at det for det øvrige partiet var utvist kvalifisert uaktsomhet "nær grensen mot forsett". Straffen ble redusert til fengsel i 2 år og 6 måneder.

Høyesterett reduserte straffen til fengsel i 1 år og 6 måneder. Straffeloven § 64 kom til anvendelse slik at det ved straffutmålingen måtte tas hensyn til at straffen var en tilleggsstraff til en dom på 1 år fengsel som var sonet. På bakgrunn av det faktum lagmannsretten hadde lagt til grunn ved at han hadde fraktet kurerene til København, og på hjemveien hadde tatt dem opp i Sør-Sverige, var ikke straffen i samsvar med straffenivået i sammenlignbare saker. Lagmannsretten hadde subsumert forholdet under straffeloven § 162 første, annet og femte ledd, og ikke anvendt fjerde ledd for den del av partiet som ikke var omfattet av As forsett. I stedet var dette ansett som en skjerpende omstendighet ved straffutmålingen etter annet ledd. Høyesterett uttalte at man ikke hadde noe å bemerke til denne fremgangsmåten.

Til toppen