Produksjon og salg av hjemmebrent

20.12.2000, 2000/1178, straffesak, anke

Alkoholloven § 10-1 annet ledd, jf. straffeloven § 28 a og § 34

A (advokat Ole A. Bachke jr.) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Arnfinn Hval)

Dommere: Skoghøy, Rieber-Mohn, Gjølstad, Coward, Smith

A ble i byretten dømt til 45 dagers ubetinget fengsel for i perioden fra april til 24. november 1998 å ha produsert og solgt 530 liter hjemmebrent av en styrkegrad på 89 prosent. I tillegg ble han dømt til å tåle inndragning av vinning med kr 43 200 og inndragning av nærmere bestemte gjenstander som var benyttet til spritproduksjonen. Etter at domfelte forgjeves hadde anket til lagmannsretten over straffutmålingen og inndragningen av vinning, anket han til Høyesterett.

Høyesterett forkastet anken over inndragning av vinning, men tok anken over straffutmålingen til følge og avsa dom for 60 timer samfunnstjeneste. Den sprit domfelte hadde produsert, hadde han solgt til en avtaker som stod for videresalg av spriten. Domfelte hadde oppebåret et brutto salgsvederlag på til sammen kr 43 200. Høyesterett la til grunn at det ved produksjon og omsetning av et så stort kvantum sprit som det her var tale om, normalt må reageres med ubetinget fengsel. Når Høyesterett tok anken over straffutmålingen til følge, var det på grunn av domfeltes personlige forhold. Under behandlingen for byretten var det foretatt en evnemessig vurdering av domfelte av en spesialist i psykologi og nevropsykologi. Verbale deltester gav en IQ score på 59, mens prestasjoner på utføringstester gav en IQ score på 80. Samlet fremstod domfelte med en IQ score på 65, dvs. med lett psykisk utviklingshemming. Høyesterett uttalte at selv om det av allmennpreventive grunner er viktig å opprettholde en streng reaksjonspraksis ved produksjon og omsetning av hjemmebrent, ville det i dette tilfellet være forsvarlig å reagere med samfunnstjeneste.

Til toppen