Rettighetstap og straff for advokat

07.01.2000, Straffesak nr. 63/1999 lnr. 2/2000

Strl. § 255, jf.§256, jf.§ 62, § 29, nr 2

Påtalemyndighetn mot A

Dommere: Gussgard, Aarbakke, Gjølstad, Utgård, Aasland

Ved Borgarting lagmannsretts dom av 6.8.99 ble A dømt for grovt underslag av bortimot kr 700 000 fra klientkonti. Straffen ble fastsatt til fengsel i 1 år og 2 måneder og fradømmelse for alltid av retten til å praktisere som advokat.

A anket over lovanvendelsen, saksbehandlingen og straffutmålingen, men bare straff-utmålingen ble henvist til Høyesterett. Under ankeforhandlingen tok forsvareren opp spørsmålet om Høyesterett likevel kunne ta saksbehandlingsanken under behandling. Dette ble, under henvisning til Rt. 1994 side 1564, besvart benektende. Hensett til rettighetstapet og at pengene for en del ble brukt til dekning av salær han hadde krav på, reduserte Høyesterett fengselsstraffen til 10 måneder, men opprettholdt fradømmelsen av retten til å praktisere som advokat.

Til toppen