Straffesak, habilitet

29.11.2000, Skriftlig sak nr. 2000/1208, straffesak, habilitet

Domstolloven § 117 annet ledd siste punktum

A (Advokat Odd A. Drevland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Holmøy, Gjølstad, Coward, Oftedal Broch, Matningsdal

A er i herredsretten dømt til 17 år fengsel for overlagt drap mv. Dommen er anket til Gulating lagmannsrett. Anken gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet.

Førstelagmannen i Gulating lagmannsrett har forelagt for Høyesteretts kjæremålsutvalg om samtlige dommere ved lagmannsretten vil være inhabile dersom statsadvokat Strøm er aktor i saken. Strøm er utnevnt til dommer ved lagmannsretten, og skal tiltre sitt embete kort tid etter at aktoratet er utført. Kjæremålsutvalget har besluttet at saken skal avgjøres av Høyesterett, og behandles som skriftlig sak. Høyesteretts flertall (tre dommere) kom til at dommerne ville være inhabile dersom Strøm er aktor i saken. Som utgangspunkt blir ikke dommerne inhabile fordi aktor er utnevnt til dommer ved embetet. Men da saken var spesiell med hensyn til omfang og alvor, og det hadde vært betydelig mediaomtale av den, måtte dommerne være inhabile i denne saken. Mindretallet fant at disse forhold ikke gav tilstrekkelig grunn til å kjenne dommerne ved lagmannsretten inhabile.

Til toppen