Utuktig omgang med stedatter fra hun var 5 til fylte 10 år

29.11.2000, Straffesak 1/2000, lnr. 50B/2000

§ 195 første ledd jf annet ledd, § 209

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Haakon Meyer) mot A (advokat Odd Rune Torstrup)

Dommere: Stang Lund, Flock, Frisak, Skoghøy, Gussgard

A ble i herredsretten idømt 2 års fengsel for utuktig omgang med sin daværende stedatter, født 18. februar 1986. Overgrepene fant sted fra annet halvår 1991 til sommeren 1996. De besto blant annet i at domfelte ved mange anledninger slikket sin daværende stedatter i skrittet og førte sitt kjønnsorgan i berøring med hennes kjønnsorgan og analåpning. A ble også dømt til å betale 120 000 kroner i oppreisning og erstatning.

A anket til lagmannsretten over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Lagmannsretten oppnevnte to sakkyndige som konkluderte med at fornærmede hadde fått varig og alvorlig psykisk skade som følge av de overgrep A var tiltalt for. Lagmannsretten dømte A til en straff av fengsel i 3 år. I erstatningssaken ble A dømt til å betale 1 520 964 kroner i erstatning og oppreisning medregnet tap i framtidig inntekt til fornærmede. Påtalemyndigheten og A anket over straffutmålingen til Høyesterett. Erstatningssaken er også anket og er berammet i januar 2001. Høyesterett skjerpet straffen til fengsel i 4 år og 3 måneder. Det ble lagt vesentlig vekt på at de grove seksuelle overgrep begynte da fornærmede var 5 år, og at de regelmessig fant sted til fornærmede og hennes mor flyttet da fornærmede var 10 år. Overgrepene var til dels blitt gjennomført ved hjelp av fysisk overlegenhet og hadde voldt smerte. Høyesterett la også betydelig vekt på at fornærmede som følge av overgrepene, hadde fått varig og alvorlig psykisk skade som i seg selv medførte at forholdet ble rammet av dagjeldende § 195 annet ledd, jf. § 9 første ledd. De rettsoppnevnte sakkyndige hadde for lagmannsretten uttalt at fornærmede er alvorlig skadet i sin psykiske utvikling på alle de områder som er sentrale for et barns utvikling.

Til toppen