Avgjørelser 2004

Fastsettelse av skattesats - norsk kontinentalsokkel.

29.05.2004, HR-2005-01041-A, (sak nr. 2004/1734), sivil sak, anke Ligningsloven § 9-5 nr. 8 tredje ledd og forskrift 20. november 1997 nr. 1181 Allseas Marine Contractors SA (advokat Per Christian Ask) mot Staten v/Sentralskattekontoret for utenlandssaker (Regjeringsadvokaten v/advokat Amund Noss)

Erstatning ved ekspropriasjon av grunn.

26.04.2004, HR-2006-00700-A, (sak nr. 2005/1728), sivil sak, anke Skjønnsloven § 38 sammenholdt med tvistemålsloven § 392 andre ledd. Skjønnsloven § 54 b jf. § 54 Stange kommune (advokat Johs. Thallaug( mot Asbjørn Sætre Halvorsen (advokat Arne Meltvedt)

Seksuell omgang med barn under 14 år. Straffutmåling

09.01.2004, NH-2004-0036-a, (sak nr. 2003/1175), straffesak, anke Straffeloven § 195 I. A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Marit Bakkevig) II. Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Marit Bakkevig mot A (advokat Arne Meltvedt)

Opplesing av politiforklaring i retten - saksbehandlingsfeil

22.01.2004, NH-2004-0128-A, (sak nr. 2003/970), straffesak, anke EMK artikkel 6 nr. 1 og nr. 3 d I. A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlig påtalemyndighet (statsadvokat Anne Grøstad) og II. B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Anne Grøstad)

Hindring av offentlig tjenestemann i tjenesten

26.01.2004, HR-2004-00146-A, (sak nr. 2003/1399) straffesak, anke Straffeloven § 326 første ledd nr. 1. Barnevernloven § 6-8. Politiloven § 2 nr. 5 Politiinstruksen Kap. 13 Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Pål S. Berg) mot A (advokat Øivind Østberg)

Datakriminalitet.

22.01.2004, HR-2004-00127-A, (sak nr. 2003/1305), straffesak, anke Straffeloven § 292 Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Inger Marie SUnde) mot A (advokat Arne Meltvedt)

Promillekjøring - spørsmål om promilleprogram

30.01.2004, HR-2004-00196-A, (sak nr. 2003/1388), straffesak, anke Straffeloven § 53 nr. 3 bokstav e jf. nr. 6 A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Hilde Stoltenberg)

Straffutmåling - drap på 14-årig pike

05.02.2004, HF-2004-00247-A (sak nr. 2003/1219), straffesak, anke straffelovens §§ 233, 1. ledd, 227 og 390 a A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Inger Wiig)

Spørsmål om inhabilitet for dommere

03.01.2004, HR-2004-00215-A, (sak nr. 2003/1073), sivil sak, anke Domstolloven § 108 Armadora AS (advokat Sverre E. Koch) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Einar Harboe)

Innehaving av barnepornografi, straffutmålinga

05.02.2004, HR-2004-00248-A, (sak nr. 2003/1458), straffesak, anke Straffeloven § 204 første ledd bokstav d A (advokat Morten Kjensli) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Kim Ellertsen)

Fastsetjing av festeavgift - festerente

03.02.2004, HR-2004-00218-A, (sak nr. 2003/691), sivil sak, anke Tomtefesteloven §§ 11 og 13 Førde Autoco Eiendom AS (advokat Pål Magne Bakka) mot Unni Bruland Aasen mfl. (advokat Endre Grande)

Straffutmåling - salg av heroin

06.02.2004, HR-2004-00263-A, (sak nr. 2003/1465), straffesak, anke Straffeloven § 162 annet ledd Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes) mot A (advokat Berit Reiss-Andersen)

Flere voldtekter - straffutmåling

11.02.2004, HR-2004-00301-A, (sak nr. 2003/1496), straffesak, anke Straffeloven § 192 - straffutmåling ved flere voldtekter og straffeloven § 206 - tolking av "innføring av penis i munn" A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Terje Nybøe)(

Ekspropriasjons -leietakers erstatningsrettslige vern

12.02.2004, HR-2004-00311-A, (sak nr. 2003/1154), sivil sak, anke Tvistemålsloven § 180 første ledd jf. skjønnsprosessloven § 54 b første ledd tredje punktum og skjønnsprosessloven § 54 a A mf.l (advokat Even Berg) mot Skedsmo kommune (advokat Svein Arild Pihlstrøm)

Spørsmål om skattefridom for sluttvederlag

05.02.2004, HR-2004-00246-A, (sak nr. 2003/958), sivil sak, anke Skatteloven av 1999 § 5-15 første ledd bokstav a A (advokat Mons Alfred Paulsen) mot Staten v/Hordaland fylkesskattekontor (advokat Rolf Husebø=

Straffeprosessloven

11.02.2004, HR-2004-00298-A, (sak nr. 2003/1483), straffesak, anke Straffeprosessloven § 336 A (advokat Odd Arild Helland) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Tor Christian Carlsen)

Organisert menneskesmugling - straffutmåling

11.02.2004, HR-2004-00299-A, (sak nr. 2004/25), straffesak, anke Utlendingsloven § 47, fjerde og femte ledd A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes)

Skatterett - utenlandsk selskap

11.02.2004, HR-2004-00300-A, (sak nr. 2003/1073), sivil sak, anke Selskapsskatteloven § 5-5 nr. 2 Armadora AS (advokat Sverre E. Koch) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Einar Harboe)

Yrkesskadeerstatning

12.02.2004, HR-2004-00310-A, (sak nr. 2003/670), sivil sak, anke Lov om yrkesskadeforsikring § 11 første ledd bokstav c If Skadeforsikring NUF (advokat Emil Bryhn) mot Øystein Wehus (advokat Jakob Wahl)

Seksuell omgang med 7 år gammel jente

24.02.2004, HR-2004-00380-A, (sak nr. 2003/1491), straffesak, anke Straffeloven § 195 første ledd, første straffalternativ Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Morten Schjetne) mot A (advokat Berit Reiss-Andersen)

Ervervsmessig utukt - drift av campingplass

24.02.2004, HR-2004-00381-æA, (sak nr. 2003/920), straffesak, anke Tidligere straffeloven § 206 annet ledd bokstav a, straffeloven § 202 første ledd bokstav b A (advokat Per Flatabø), B (advokat Gunnar Nerdrum), C (advokat Erling O. Lyngtveit), D (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stig-Ole Haug)

Tyveri av lommebok

25.02.2004, HR-2004-00395-A, (sak nr. 2003/1595), straffesak, anke straffeloven § 257, jf § 263 A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen)

Begjæring om gjenopptakelse

25.02.2004, HR-2004-00393-A, (sak nr. 2003/1169), straffesak, kjæremål Grunnloven § 97, EMK artikkel 7, straffeloven § 193, straffeprosessloven § 392 andre ledd A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Straffutmåling ved falsk anklage om drap

27.02.2004, HR-2004-00418-A, (sak nr. 2003/1503), straffesak, anke Straffeloven § 168 første straffalternativ I. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen) mot A (advokat Arne Meltvedt), II. A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen)

Straffutmåling - særdeles skjerpende omstendigheter, forsettlig drap

05.03.2004, HR-2004-00467-A, (sak nr. 2003/1488), straffesak, anke Straffeloven § 233 første og annet ledd I. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Johan Kr. Øygard) mot A (advokat John Christian Elden) II. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Johan Kr.

Oppbevaring av ca. 460 gram amfetamin - straffutmåling

17.03.2004, HR-2004-00558-A, (sak nr. 2004/21), straffesak, anke Straffeloven § 162 andre ledd, straffeloven § 59 andre ledd Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes) mot A (advokat Odd Rune Torstrup)

Publisering av fotografier av domfelte på vei ut av rettslokalet

23.03.2004, HR-2004-00586-A, (sak nr. 2003/1485), straffesak, anke Domstolloven § 131 a jf. § 198 tredje ledd. EMK artikkel 10 I. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Gert Johan Kjelby) mot A og B (advokat Hans Stenberg-Nilsen) og II. Veronica Orderud (advokat Frode Elgesem) mot A og B (advokat Hans Stenberg-Nilsen)

Seksuell omgang med 9 år gammal jente

12.03.2004, HR-2004-00518-A, (sak nr. 2004/168), straffesak, anke Straffeloven § 195 første ledd første punktum og andre ledd bokstav c I. A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Tor Christian Carlsen) og II. Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Tor Christian Carlsen) mot A (advokat Arne Meltvedt)

Odel - eiendom drevet som hobbybruk

24.03.2004, HR-2004-00612-A, (sak nr. 2003/1262), sivil sak, anke Odelsloven § 21 annet ledd A (advokat Inger Lise N. Rekve) mot B (advokat Bjørn Haukland)

Lovbestemt pant for avfallsgebyr.

31.03.2004, HR-2004-00639-A, (sak nr. 2003/1486), sivil sak, anke Forurensningsloven § 34 femte ledd jf. panteloven § 6-1 annet ledd bokstav a, og inkassoloven § 17 første ledd Vågan kommune (advokat Knut-Petter Hanssen) mot Staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Hjort Kraby)

Odelsrett.

01.04.2004, HR-2004-00643-A, (sak nr. 2003/1374), sivil sak, anke Odelslova §§ 5 og 22 A (advokat Finn Grøstad) mot B (advokat Harald Hellebust)

Utmåling av straff for forsettlig drap.

02.04.2004, HR-2004-00658-A, (sak nr. 2004/289), straffesak, anke Straffeloven § 233 1. ledd A (advokat Atle Helljesen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Arild Dommersnes)

Spørsmål om forsøk på hvitvasking av penger var straffbart.

02.04.2004, HR-2004-00661-A, (sak nr. 2003/1604), straffesak, anke Straffeloven § 49 første ledd I. A (advokat Kjell Holst Sæther) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Petter Nordeng) II. B (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Pett

Rett til uttak av kraft til selvkostpris.

03.04.2004, HR-2004-00678-A, (sak nr. 2003/1062), sivil sak, anke Avtalerett Østfold Energi Produksjon AS (advokat Carsten Riekeles) mot Fredrikstad, Rakkestad, Rygge, Råde og Trøgstad kommuner (advokat Øyvind Kraft)

Innførsel av 699 gram heroinblanding.

16.04.2004, HR-2004-00719-A, (sak nr. 2004/247), straffesak, anke Straffelova § 162, 1. og 2. ledd, jf. 5. ledd A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Petter Sødal)

Bilpåkjørsel med betydelig personskade - straffutmåling.

22.04.2004, HR-2004-00764-A, (sak nr. 2004/215), straffesak, anke Straffeloven § 238 og vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3 første ledd A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jenny Pedersen)

Forurensningsloven - utslipp av råolje fra oljeraffineri.

22.04.2004, HR-2004-00763-A, (sak nr. 2004/47), straffesak, anke Forurensningsloven § 78 jf. § 7 I. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Roar Østby) mot Esso Norge AS (advokat Ingvald Falch) og II. Esso Norge AS (advokat Ingvald Falch) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Roar

Straffutmåling - fradrag for varetekt

20.04.2004, HR-2004-00741-A, (sak nr. 2003/753), straffesak, anke Straffeloven § 60 tredje ledd, Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 6 A (advokat Arve Opdahl) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Helge Kaasbøll)

Brudd på bestemmelse om samfunnsstraff

19.04.2004, HR-2004-00722-A, (sak nr. 2004/135), straffesak, kjæremål Straffeloven § 28 b, første ledd A (advokat Helge Hjetland) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Morten Holmboe)

Erstatning grunnet plantesykdom

21.04.2004, HR-2004-00755-A, (sak nr. 2003/803), sivil sak, anke Kjæpsloven § 30, jf. §§ 40 og 67 Storebrand Skadeforsikring AS/Vekstmiljø AS (advokat Helge Horn) mot Aase Gartneri AS (advokat Atle Helljesen)

Framlegg av fråsegn

29.04.2004, HR-22004-00800-A, (sak nr. 2002/582), sivil sak, anke tvistemålsloven § 197 Paranova AS (advokat Jonas W. Myhre) mot Merck & Co Inc m.fl.

Samleie med jente under 14 år

30.04.2004, HR-2004-00803-A, (sak nr. 2004/371), straffesak, anke straffeloven § 195 første ledd andre straffalternativ og § 229 første ledd Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Petter Sødal) mot A (advokat Gunnar K. Hagen)

Gjenteken nekting av sivil teneste

28.04.2004, HR-2004-00796-A, (sak nr. 2004/423), straffesak, anke militærnekterloven § 19 annet ledd A (advokat Eirik Nåmdal) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Randi Lucie Gabrielsen)

Premiar i radioprogram - meirverdiavgift på premiar

28.04.2004, HR-2004-00795-A, (sak nr. 2004/10), sivil sak, anke merverdiavgiftsloven § 10 første ledd, § 13 annet ledd nr 8, § 22 første ledd nr. 3 (1994/1995) P4 Radio Hele Norge ASA (advokat Kåre Idar Moljord) mot Staten v/Finansdepartementet (advokat Asle Bjelland)

Patentloven

03.05.2004, HR-2004-00813-A, (sak nr. 2004/75), sivil sak, kjæremål Patentloven § 61 og tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 15 Vestdavit AS (advokat Tor Lars Onarheim) mot Hydramarine AS (advokat Kjell Torkelsen)

Narkotika, våpenlovgivningen - straffutmåling

03.05.2004, HR-2004-00814-A, (sak nr. 2003/1525) straffesak, anke Straffeloven § 162, § 286, våpenloven mv. A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Berit Sagfossen)

Narkotikaforbrytelse - straffutmåling

03.05.2004, HR-2004-00815-A, (sak nr. 2004/363), straffesak, anke Straffeloven § 162, 2. ledd med mer. A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Tormod Haugnes)

Straffutmåling i narkotikasak

03.04.2004, HR-2004-00816-A, (sak nr. 2004/297), straffesak, anke Straffeloven § 162 første og annet ledd, jf. femte ledd A (advokat Tor Kjærvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes)

Straffutmåling i narkotikasak

03.05.2004, HR-2004-00816-A, (sak nr. 2004/297), straffesak, anke Straffeloven §162 første og annet ledd jf. femte ledd A (advokat Tor Kjærvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes)

Straffutmåling for forsettlig drap.

06.05.2004, HR-2004-00839-A, (sak nr. 2004/221), straffesak, anke Straffeloven § 233 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jenny Pedersen)

Påstått mislighold av festeavgift.

07.05.2004, HR-2004-00849-A, (sak nr. 2003/1564), sivil sak, kjæremål Eierseksjonsloven § 43, tvangsfullbyrdelsesloven § 11-4 TRIO Eiendom AS (advokat Steinar Sørlie) mot Sameiet Gullskar (advokat Kjell Petter Neset)

Samværsrett

12.05.2004, HR-2004-00882-A, (sak nr. 2004/104), sivil sak, anke FNs barnekonvensjon artikkel 12 A (advokat Tore Angen) mot B (advokat Venil Katharina Thiis)

Legemsbeskadigelse - spørsmål om samfunnsstraff.

10.05.2004, HR-2004-00860-A, (sak nr. 2004/392), straffesak, anke Straffeloven § 229 annet straffalternativ, jf. § 232, straffeloven § 228 mv. A (advokat Øivind Østberg) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Pål S. Berg)

Langvarig familievold - straffutmåling

14.05.2004, HR-2004-00907-A, (sak nr. 2004/389), straffesak, anke straffeloven § 228, jf. § 232 mv. A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Bjørn Feyling)

Parallellimport av legemidler - pakningsutforming

04.06.2004, HR-2004-00981-A, (sak nr. 2002/582), sivil sak, anke Varemerkeloven § 4 og varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 2. Varemerkeloven § 38 I. Paranova AS (Advokat Jona W. Myhre) mot Merck & Co Inc mfl. (advokat Aase Gundersen) og II. Merck & Co Inc mfl. (advokat Aase Gundersen) mot Paranova AS (advokat Jona W. Myhre)

Effektiv straffesaksbehandling - prinsippet om fritt forsvarervalg

08.06.2004, HR-2004-01002-A, (sak nr. 2004/253), straffesak, anke Straffeprosessloven § 275 annet ledd, straffeloven § 233 annet ledd og § 233 første ledd A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Inga Bejer Engh)

Spørsmål om fast driftssted etter skatteavtale basert på OECDs mønsteravtale.

08.06.2004, HR-2004-01003-A, (sak nr. 2003/1311), sivil sak, anke Wienkonvensjonen artikkel 31 nr. 1. Skatteavtalen av 1978 mellom Norge og Elfenbenskysten artikkel 7 første ledd, jf. artikkel 5 første ledd PGS Geophysical AS (advokat Arvid Aage Skaar) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Morten Søvik)

Nekting av prøvelauslating

08.06.2004, HR-2004-00998-A, (sak nr. 2004/102), straffesak, anke EMK protokoll 7, artikkel 4 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (ass. riksadvokat Hans-Petter Jahre)

Forbodet mot dobbeltstraff

08.06.2004, HR-2004-00997-A, (sak nr. 2003/1640), straffesak, anke EMK protokoll 7 artikkel 4 nr. 1 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (ass. riksadvokat Hans-Petter Jahre)

Avslag på prøvelauslating

08.06.2004, HR-2004-00999-A, (sak nr. 2004/44), straffesak, anke EMK protokoll 7, artikkel 4 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (ass. riksadvokat Hans-Petter Jahre)

Opplesing av politiforklaring frå vitne

08.06.2004, HR-2004-00974-A, (sak nr. 2004/322), straffesak, anke straffeprosessloven § 297 og EMK artikkel 6 nr. 1 og nr. 3 bokstav d A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Terje Nybøe)

Prøveløslatelse

08.06.2004, HR-2004-01000-A, (sak nr. 2004/395), straffesak, anke Straffegjennomføringsloven § 422 femte ledd. EMK Protokoll 7 artikkel 4 nr. 1 Den offentlige påtalemyndighet (ass. riksadvokat Hans-Petter Jahre) mot A (advokat John Christian Elden)

Omsorgsovertakelse

16.06.2004, HR-2004-01057-A, (sak nr. 2004/265), sivil sak, anke Barnevernloven §§ 4-12 og 6-3 A (advokat Thor Harald Eike) mot X kommune (advokat Harald Hove)

Seksuell omgang/voldtekt mot et barn - straffutmåling

18.06.2004, HR-2004-01077-A, (sak nr. 2004/699), straffesak, anke Straffeloven §§ 192 første ledd bokstav a og 195 første ledd første straffalternativ og annet ledd bokstav c A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jarle Golten Smørdal)

Verneting

16.06.2004, HR-2004-01059-A, (sak nr. 2004/256), sivil sak, kjæremål Konkursloven § 145 annet ledd Konkursboet KS Common Atlantic (advokat Morten Lund) mot Siem Industries Inc. (advokat Stephan L. Jervell)

Lekamskrenking/lekamsskading - samfunnsstraff

15.06.2004, HR-2004-01058-A, (sak nr. 2004/532), straffesak, anke Straffelova §§ 228 og 229 Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Jogeir Nogva) mot A (advokat Jan Tollefsen)

Overskjønn - uriktig saksbehandling

15.06.2004, HR-2004-01055-A, (sak nr. 2003/1626), sivil sak, anke Skjønnsprosessloven § 2 og tvistemålsloven § 394 annet ledd Verkstedklubben Aker Stord mfl. (advokat Magne Revheim) mot Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Siri K. Kristiansen)

Tilleggsskatt - unnlatt regnskapsførsel

25.06.2004, HR-2004-01118-A, (sak nr. 2004/350) straffesak, anke Protokoll 7 artikkel 4 nr. 1 i EMK A (advokat Bjørn Nærum) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Svein W. Løsnæs)

Størrelsen av oppreisningsbeløp - samleie med barn.

25.06.2004, HR-2004-01117-A, (sak nr. 2004/249), sivil sak, anke Straffeloven § 195, skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav b jf. § 3-3 A (advokat Even Rønvik) mot B (advokat Øyvind Abrahamsen)

Nekt av samvær etter omsorgsovertakelse.

25.06.2004, HR-2004-01112-A, (sak nr. 2003/1577) sivil sak, anke Barnevernloven § 4-19 annet ledd første punktum X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Knut Hvidsten) mot A og B (advokat Erik Kr. Gundersen)

Gyldighet av ligning. Rederibeskatning

28.06.2004, HR-2004-01130-A, (sak nr. 2003/1377), sivil sak, anke selskapsskatteloven § 6-6, skatteloven § 51 A-5 nr. 6 Bergshav Shipping AS (advokat Svein T. Sønning) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Morten Søvik)

Frede del av distrikt for reinbeiting - erstatning

28.06.2004, HR-2004-01128-A, (sak nr. 2003/1602), sivil sak, anke Reindriftsloven § 11 annet ledd annet punktum. Grunnloven § 105 Sør-Senja reinbeitedistrikt, Karin Påve og Nils Påve mot Staten v/Landbruksdepartementet

Seksuell omgang med mindreårig

27.08.2004, HR-2004-01445-A, (sak nr. 2004/534), straffesak, anke Straffeloven § 195 fjerde ledd jf. §195 tredje ledd Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Helge J. Kaasbøll) mot A (advokat Arve Opdahl)

Forelding av kausjonsansvar

26.08.2004, HR-2004-01440-A, (sak nr. 2004/600), sivil sak, anke Foreldingslova §17 nr. 1, jf. §21 nr. 3 A (advokat Bjarne P. Skutvik) mot Elcon Finans AS (advokat Knut-Petter Hanssen)

Innførsel av 600 kilo khat

27.08.2004, HR-2004-01448-A, (sak nr. 2004/846) straffesak, anke Straffelova § 162 andre ledd A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Arild Dommersnes)

Grovt utbytteheleri - straffutmåling

03.09.2004, HR-2004-01454-A, (sak nr. 2004/909), straffesak, anke Straffeloven § 317 første og tredje ledd A (advokat Morten Kjensli) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Olav Helge Thue)

Ny strafflagd handling - straffutmåling

07.09.2004, HR-2004-01475-A, (sak nr. 2004/995), straffesak, anke Straffelova § 28 b andre ledd A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlege påtalemakta Statsadvokat Bjørn Kr. Soknes)

Sjekk- og kredittkortbedrageri - straffutmåling

03.09.2004, HR-2004-01455-A, (sak nr. 2004/1026), straffesak, anke Straffeloven § 270 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Marit Bakkevig)

Mistenktes begjæring om dokumentinnsyn

08.09.2004, HR-2004-01476-A, (sak nr, 2004/575), straffesak, kjæremål Straffeprosessloven § 242 KPMG AS (advokat Else Bugge Fougner) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Roscher)

Drap - straffutmåling

08.09.2004, HR-2004-01478-A, (sak nr. 2004/613), straffesak, anke Straffeloven § 56 bokstav c A ( advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Morten Schjetne)

Barnevernsak - EMK

10.09.2004, HR-2004-01501-A, (sak nr. 2004/721), straffesak, kjæremål Barnevernsloven § 4-24 andre ledd jf. første ledd første strekpunkt jf. EMK protokoll 7 artikkel 4 Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Morten Holmboe) mot A (advokat Erling O. Lyngtveit)

Gyldighet av ligning

08.09.2004, HR-2004-01486-A, (sak nr. 2003/1592), sivil sak, anke Skatteloven av 1999 §11-21 Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Einar Harboe) mot Aker Maritime ASA (advokat Anders V. Heieren)

Erstatningskrav etter suspensjon av legelisens

08.09.2004, HR-2004-01487-A, (sak nr. 2003/1539), sivil sak EMK Protokoll 7 artikkel 4 nr. 1. Tolking av den tidligere legelov § 8 A (advokat Thomas Randby) mot Staten v/Helsedepartementet (Regjringsadvokaten v/advokat Fanny Platou Amble)

Fridomstap - alvorleg lekamsskading/særs skjerpande omstende

08.09.2004, HR-2004-01488-A, (sak nr. 2004/936), straffesak, anke Straffeloven § 229 første og andre straffalternativ jf. § 232 A (advokat Arne Meltvedt), B (advokat Erling O. Lyngtveit), C (advokat Berit Reiss-Andersen, D (advokat Arve Opdahl) mot Den offentlege påtalemakta (statsadv. Per Morten Schjetne)

Straffutmåling - forsikringsbedrageri

13.09.2004, HR-2004-01506-A, (sak nr. 2004/843), straffesak, anke Straffeloven § 272, 1. ledd, straffel. § 171 nr. 1 og straffel. § 183 A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Jarle Golten Smørdal)

Meddommar-forsikring

10.09.2004, HR-2004-01502-A, (sak nr. 2004/932), straffesak, anke domstolloven § 100 Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Trond Eirik Schea) mot A (advokat Anders Ryssdal)

Journalisters kildevern

15.09.2004, HR-2004-01533-A, (sak nr. 2004/887), straffesak, kjæremål Straffeprosessloven § 125 annet ledd, jf. første og tredje ledd Den offentlige påtalemyndighet (advokat Ernst G. Hansen) mot A og B (advokat Trond Hatland)

Utuktig omgang med en 4 1/2 år gammel datter

15.09.2004, HR-2004-01534-A, (sak nr. 2004/889), straffesak, anke Straffeloven § 195 første ledd første str.alt. og straffeloven § 197 A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Pål S. Berg)

Narkotika, medvirkning til oppbevaring av 5000 ecstasytabletter

15.09.2004, HR-2004-01531-A, (sak nr. 2004/732), straffesak, anke straffeloven § 162 og legemiddelloven Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Berit Sagfossen) mot A (advokat Vidar Strømme), B (advokat Gunnar K. Hagen) og A mot Den offentlige påtalemyndighet

Legemsbeskadigelse - straffutmåling

15.09.2004, HR-2004-01532-A, (sak nr. 2004/956), straffesak, anke straffeloven § 229 annet str.alt. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Pål K. Lønseth) mot A (advokat Arne Meltvedt)

Bilkjøring i påvirket tilstand - straffutmåling

24.09.2004, HR-2004-01591-A, (sak nr. 2004/1021), straffesak, anke Vegtrafikkloven § 31 første til tredje ledd, jf. § 22 første ledd A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes)

Overtredelser av råfiskloven - kvoteforskyvninger

27.09.2004, HR-2004-01616-A, (sak nr. 2004/372), straffesak, anke Straffeloven § 166 og råfiskloven § 9, jf. § 7 annet ledd, jf. forskrift om bryggeseddel/sluttseddel og mottaksjournal § 1 I. --- AS (advokat Bjørn Stordrange), II. A (advokat Brynjar Østgård) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jenny Pedersen), III. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jenny Pedersen

La ut skolebøker på internett - foretaksstraff

01.10.2004, HR-2004-01639-A, (sak nr. 2004/1009), straffesak, anke Straffeloven § 48 a jf, § 48 b Rød Ungdom (advokat Geir Hovland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kim Sundet)

Krav om oppreisningserstatning etter påstått ærekrenkelse

07.10.2004, HR-2004-01672-A, (sak nr. 2004/338), sivil sak, anke Skadeserstatningsloven Asker og Bærums budstikke ASA (advokat Halvor Manshaus) mot A (advokat Per Danielsen) og A (advokat Per Danielsen) mot Asker og Bærums Budstikke ASA (advokat Halvor Manshaus)

Lovovertredelser i fiskenæring - rettighetstap og dobbeltstraff (EMK)

08.10.2004, HR-2004-01693-A, (sak nr. 2004/591) straffesak, anke Lov 24. juni 1994 om registrering som kjøper i første hånd av råfisk m.v. (kjøperregistreringsloven) § 3 tredje ledd med tilhørende forskrift. Lov om omsetning av råfisk § 9 jf. § 7 annet ledd med til A (advokat Kenneth Mikkelsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stig-Ole Haug)

Betydningen av feil tilsendt datautskrift

11.10.2004, HR-2004-01696-A, (sak nr. 2004/1061), straffesak, anke Straffeprosessloven §§ 74 og 75 Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stein Vale) mot A (advokat Arne Meltvedt)

Straffutmåling - spørsmål om samfunnsstraff

08.10.2004, HR-2004-01687-A, (sak nr. 2004/1162), straffesak, anke strl § 257, strl § 182 og vegtrl § 31 A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Per Halsbog)

Ikke oppnevnt hjelpeverge - saksbehandlingsfeil

15.10.2004, HR-2004-01732-A, (sak nr. 2004/1271), straffesak, anke Straffeprosessloven § 322 første ledd nr. 1 Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Gert Johan Kjelby) mot A (advokat Arne Meltvedt)

Forsikringsoppgjer etter ran av ein pengetransport

14.10.2004, HR-2004-01719-A, (sak nr. 2004/572), sivil sak, anke Forsikringsavtaleloven § 4-11 Vesta Forsikring AS (advokat Erik Blaker) mot Aurskog Sparebank, Blaker Sparebank (advokat Bjørn Brodwall)

Til toppen