Brudd på vilkår for samfunnsstraff og ny straffbar handling

08.09.2004, HR-2004-01489-A, (sak nr. 2004/845) straffesak, anke
Straffegjennomføringsloven §§ 58 og 59 og straffeloven § 28 b
A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Arild Dommersnes)
Gussgard, Mitsem, Matningsdal, Stabel og Gjølstad

Ved Stavanger tingretts dom 16. desember 2002 ble domfelte ilagt en samfunnsstraff på 200 timer. Etter at det var holdt innskjerpingsavtale, brøt domfelte vilkårene ved å unnlate å møte til en avtalt tjenestegjøring, og gjennomføringen ble avbrutt. I tiden etter avbruddet begikk han to grove tyverier. Regionalt nivå i kriminalomsorgen sendte saken til påtalemyndigheten med anmodning om å ta med bruddsaken i den nye straffesaken mot domfelte.

I medhold av straffeloven § 28 b annet ledd avsa tingretten en samlet betinget dom for forholdene pådømt 16. desember 2002, vilkårsbruddet og de grove tyveriene. Påtalemyndigheten anket og anførte at det ikke var adgang til helt betinget dom. Lagmannsretten fastsatte en ubetinget fengselsstraff. Forsvareren for Høyesterett gjorde gjeldende at etter § 28 b annet ledd kan avgjørelse som innebærer soning av den subsidiære fengselsstraffen, bare avsies når den nye straffbare handlingen er foretatt i gjennomføringstiden. Det ble også vist til at bestemmelsen om samlet straff bare gjelder ved brudd som består i ny straffbar handling. Vilkårsbruddet skulle dermed vært avgjort etter § 28 b første ledd. Under dissens kom Høyesterett til at § 28 b annet ledd måtte forstås slik at det kunne avsies en samlet dom for de forhold som hadde ført til samfunnsstraff, og de grove tyveriene som var begått i avbruddstiden. Likeledes måtte det være adgang til å inkludere en reaksjon på vilkårsbruddet. Mindretallet - dommer Mitsem - la avgjørende vekt på lovens ordlyd og at flertallets lovforståelse kunne være til skade for domfelte. Flertallet fastsatte en særskilt straff for de grove tyveriene og lot samfunnsstraffen bli stående.
Til toppen