Begjæring om gjenopptakelse

25.02.2004, HR-2004-00393-A, (sak nr. 2003/1169), straffesak, kjæremål
Grunnloven § 97, EMK artikkel 7, straffeloven § 193, straffeprosessloven § 392 andre ledd
A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)
Coward, Oftedal Broch, Mitsem, Skoghøy og Gjølstad

A var domfelt i tingretten og lagmannsretten etter en bestemmelse i straffeloven § 192 som på tidspunktet for handlingen var vedtatt, med ikke kunngjort i Norsk Lovtidend. Høyesterett hadde forkastet hans anke over lagmannsrettens straffutmåling - fengsel i to år.

A begjærte gjenopptakelse overfor lagmannsretten, og viste til Grunnloven § 97 og EMK artikkel 7. Lagmannsretten forkastet begjæringen, under henvisning til at forholdet var straffbart også før lovendringen, da etter straffeloven § 193. A kjæremål til Høyesterett førte frem. Høyesterett la til grunn at anvendelsen av den ikke kunngjorte bestemmelsen ikke stred mot Grunnloven § 97, men mot EMK artikkel 7, slik den er forstått i EMDs praksis og juridisk teori. Problemet i forhold til EMK lå ikke i at A var funnet skyldig i en straffbar handling - handlingen var straffbar også før lovendringen - men i straffutmålingen, ettersom lovendringen skulle innebære en vesentlig straffskjerpelse. Straffutmålingen hadde sammenheng med den uriktige lovanvendelsen, og Høyesterett kom til at gjenopptakelse kunne besluttes etter straffeprosessloven § 392 andre ledd. As subsidiære påstand om gjenopptakelse av Høyesteretts kjennelse ble tatt til følge, slik at subsumsjonen ble endret til å gjelde § 193 første ledd første straffalternativ, og straffen ble - ut fra straffenivået på tiden like før lovendringen - satt til fengsel i ti måneder.
Til toppen