Bilpåkjørsel med betydelig personskade - straffutmåling.

22.04.2004, HR-2004-00764-A, (sak nr. 2004/215), straffesak, anke
Straffeloven § 238 og vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3 første ledd
A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jenny Pedersen)
Skoghøy, Dolva, Matningsdal, Stabel og Schei

A ble i tingretten dømt til 30 dager betinget fengsel for uaktsomt å ha forvoldt en betydelig personskade. Han hadde i X sentrum kjørt på en person som var i ferd med å krysse vegen i et gangfelt. Det var mørkt, men gangfeltet var opplyst. Påkjørselen kunne ikke ha noen annen forklaring enn at A over flere sekunder ikke hadde hatt tilstrekkelig oppmerksomhet rettet mot gangfeltet. Den som ble påkjørt, ble påført en alvorlig hjerneskade. Lagmannsretten skjerpet straffen til 30 dager ubetinget.

Høyesterett fremholdt at det for det forhold A var dømt for, må reageres med ubetinget fengsel med mindre det foreligger spesielle omstendigheter, jf. Rt. 2001 side 447. På bakgrunn av den lange saksbehandlingstiden fant Høyesterett at straffen i det foreliggende tilfellet kunne gjøres betinget. Etterforskningen var i hovedsak avsluttet i desember 2001, og fra mars 2002 til tiltale ble tatt ut i april 2003, skjedde det omtrent intet. Tiltalte var 18 år og 10 måneder da handlingen fant sted, og den lange tiden som gikk før det ble tatt noenpåtalemessig avgjørelse, måtte ha vært til stor belastning for ham. I kombinasjon med den lange saksbehandlingstiden la Høyesterett også en viss vekt på at den tilskadekomne var en av domfeltes beste kamerater, og at dette må ha gjort ventetiden særlig tung.
Til toppen