Bruk av forvaring i sak om sedelighetsforbrytelser mot barn.

02.04.2004, HR-2004-00667-A, (sak nr. 2004/271), straffesak, anke
Straffeloven § 37 c nr. 1 og §§ 195 og 196
A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Petter Mandt)
Lund, Stang Lund, Coward, Støle og Aasland

En 69 år gammel mann var i tingretten og lagmannsretten dømt til forvaring for overtredelse av straffeloven § 195, jf. § 49 - forsøk på analt samleie med en gutt som var12 år på gjerningstiden, seks tilfeller av brudd på straffeloven § 196 - i det alt vesentlige pressing av penis mot endetarmsåpningen på en gutt som var 14 og et halvt år. I tillegg gjaldt dommen to tilfeller av utuktig handling overfor en gutt som var mellom 11 og 13 år. Overfor guttene og deres foreldre misbrukte domfelte sin posisjon som støtteperson i en veldedig forening, i forhold til 14 åringen og hans familie utviklet han - etter å være sluppet ut fra varetekt etter anmeldelse fra de to yngste guttene - under falskt navn et vennskapsforhold i den hensikt å utnytte sønnen seksuelt.

Høyesterett kom til at vilkårene for forvaring ikke var oppfylt. Flertallet, tre dommere, understreket at kravet til lovbruddets alvor i straffeloven § 39 c må ses i lys av at forvaring, som ubestemt straff, er en særdeles tyngende reaksjon, og at det skal mye til før en overtredelse av § 196 første ledd vil kunne være en alvorlig seksualforbrytelse innenfor rammen av bestemmelsen. Heller ikke enhver overtredelse av § 195 vil uten videre kunne betegnes som en slik forbrytelse. Ved overtredelser av begge bestemmelser må overtredelsene ses i sammenheng. Disse dommerne kom under tvil til at vilkåret om alvorlig seksualforbrytelse ikke var oppfylt, og fremhevet at det i grensetilfeller vil måtte foretas en totalvurdering der det kan ha betydning for vurderingen av alvoret i de forbrytelser tiltalen gjelder om lovbryteren tidligere har begått tilsvarende lovbrudd. Det hadde domfelte ikke. Samtlige dommere fant at det ikke forelå nærliggende fare for gjentakelse. Mindretallet fant ikke å ville ta standpunkt til om vilkåret om alvorlig seksualforbrytelse var oppfylt. Straffen ble av flertallet satt til fengsel i to og et halvt år. Mindretallet stemte for tre år.
Til toppen