Den europeiske menneskerettskonvensjon - konvertering av sikring til forvaring

24.02.2004, HR-2004-00375-A, (sak nr. 2003/1436), straffesak, anke
EMK protokoll 7 artikkel 4, Grunnloven § 97 og EMK artikkel 7
A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jenny Pedersen)
Skoghøy, Matningsdal, Gussgard, Stang Lund, Dolva

Saken gjaldt spørsmål om konvertering av sikring til forvaring er i strid med forbudet mot gjentatt straffeforfølgning i protokoll 7 artikkel 4 og forbudene mot tilbakevirkning i Grunnloven § 97 og EMK artikkel 7. A ble i 1989 dømt til ni års fengsel og fem års sikring for drap. Mens han var under frisikring, begikk han i 1999 en ny voldsforbrytelse, og for denne ble han dømt til fengsel i ett år og ni måneder og fem års sikring. På grunnlag av denne dommen ble han sikret ved X landsfengsel og sikringsantalt.

I forbindelse med at de nye reglene om forvaring trådte i kraft 1. januar 2002, begjærte A seg løslatt. Påtalemyndigheten reiste etter dette i 2002 sak om konvertering av dommen for sikring til forvaring. Ved dom av Asker og Bærum tingrett ble A for de forhold han var dømt for i 1989 og i 2000 dømt til forvaring med en tidsramme på fem år. A anket til Borgarting lagmannsrett over lovanvendelsen, men anken ble forkastet, og heller ikke anke til Høyesterett førte frem. Høyesterett la til grunn at innholdet av forvaring i det vesentlige er det samme som sikring i anstalt. Det fulgte av reglene om sikring at sikringstiden kunne forlenges. Det å konvertere sikring til forvaring kunne på denne bakgrunn ikke være i strid med EMK protokoll 7 artikkel 4. Selv om forvaring - i motsetning til sikring - er klassifisert som straff, unndragelse av forvaring etter straffegjennomføringsloven § 40 siste ledd er straffesanksjonert og den som er dømt til forvaring, etter straffeloven § 39 f femte ledd ikke kan begjære prøveløslatelse før det er gått ett år fra forvaringsdommen eller dom som nekter prøveløslatelse, ble endelig, ble konvertering av sikring til forvaring ikke ansett å være i strid med Grunnloven § 97 eller EMK artikkel 7.
Til toppen