Drap/ulovlig frihetsberøvelse - hensettelse i avmakt, straffutmåling

27.02.2004, HR-2004-00419-A (sak nr. 2003/1599) straffesak, anke
Straffeloven § 229 tredje straffalternativ
A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Pål Lønseth)
Stang Lund, Oftedal Broch, Skoghøy, Matningsdal og Dolva

A ble i tingretten domfelt for flere alvorlige forbrytelser, og herunder forsettlig drap og ulovlig frihetsberøvelse. Han anket bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for domfellelse for forsettlig drap til lagmannsretten. Lagretten svarte nei på spørsmålet om han var skyldig i forsettlig drap. Retten stilte deretter spørsmål om A var skyldig å ha hensatt noen i avmakt, bevisstløshet eller lignende tilstand med døden til følge, hvilket lagretten fant ham skyldig i.

As anke over anvendelsen av straffeloven § 229 ble forkastet. Høyesterett fant at en person som satt fastbundet og kneblet i en stol uten mulighet for å påkalle hjelp, var hensatt i avmakt eller en lignende tilstand selv om bevisstheten ikke ble påvirket. Virkningen i forhold til omgivelsene er i slike tilfeller den samme som om fornærmede hadde vært lammet eller bevisstløs. Den protokollerte rettsbelæring var etter dette bygd på riktig lovforståelse.
Til toppen