Driftsinnskrenkning og rett til lønn i oppsigelsestiden og etterlønn

24.02.2004, HR-2004-00374-A, (sak nr. 2003/997), sivil sak, anke
arbeidsmiljøloven § 56 A
Amersham Health AS (advokat Nicolay Skarning) mot Marte Anett Olstad (advokat Pål Sigurdsen)
Stang Lund, Skoghøy, Matningsdal, Gussgard, Dolva

Konsernledelsen i Amersham plc i London besluttet i august 2000 at 16 stillinger i det heleide norske datterselskapet Nycomed Imagine AS (senere Amersham Health AS) skulle overføres til utlandet. Etter flere møter med de tillitsvalgte etter arbeidsmiljøloven § 56 A ble nedbemanningen gjennomført i løpet av oktober 2000. Det fulgte av forhandlede retningslinjer for omstilling/overtallighet og tilhørende kompensasjonspakker at de som ble overtallige fikk tilbud om kompensasjonspakke. I dette tilfelle besto denne av lønn i oppsigelsestiden og seks måneders etterlønn.

En kvinnelig sivilingeniør var ansatt i Amersham Health i Oslo fra 1. oktober 1998 til hun forlot bedriften 31. oktober 2000. Hun ble i møte 20. september 2000 med ledelsen underrettet om at hun var vurdert som overtallig i sin funksjon og at dette ville kunne medføre oppsigelse. Hun hadde tidligere opplyst, og fastholdt i møtet, at hun ønsket å fortsette i sin stilling. Etter fornyet vurdering senere samme dag ble avdelingen i Oslo tilført en stilling. Hun fikk dagen etter beskjed om at hun ikke lenger var overtallig. Arbeidstakeren underrettet 25. september om at hun ville ha sluttpakke og forlot etter et forhandlingsmøte bedriften 31. oktober 2000. Hun reiste sak om rett til oppgjør etter kompensasjonspakken for Oslo tingrett, som frifant Amersham. Lagmannsretten fant at hun hadde krav på lønn i oppsigelsestiden og etterlønn. Et mindretall på tre dommere ville stadfeste tingrettens dom. Etter Amershams anke stadfestet Høyesterett tingrettens dom. Retningslinjene og kompensasjonspakken kunne ikke forstås slik at også de som fikk underretning om at de kunne fortsette i bedriften i samme stilling, skulle ha rett til lønn i oppsigelsestiden og etterlønn når de selv valgte å fratre.
Til toppen