Grovt utbytteheleri - straffutmåling

03.09.2004, HR-2004-01454-A, (sak nr. 2004/909), straffesak, anke
Straffeloven § 317 første og tredje ledd
A (advokat Morten Kjensli) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Olav Helge Thue)
Støle, Stang Lund, Utgård, Øie, Tjomsland

A var funnet skyldig i å ha transportert ut av Norge til sammen minst 1 800 000 kroner som han visste at stammet fra omsetning av narkotika. Det dreide seg om 6-7 turer til Sverige i løpet av ca. et år. Tingretten, som la til grunn at utbyttet stammet fra omsetning av heroin, satte straffen til fengsel i 3 år. Det ble videre avsagt dom for inndragning av henholdsvis det han hadde opplyst å ha mottatt som vederlag for transportene, samt et større beløp som ble beslaglagt ved pågripelsen av ham. Lagmannsretten kom til samme resultat både hva gjaldt straffekravet og den del av inndragningen som var påanket. I motsetning til tingretten hadde ikke lagmannsretten i premissene tatt uttrykkelig standpunkt til hvilket narkotisk stoff utbyttet skrev seg fra.

Høyesterett forkastet domfeltes anke over straffutmålingen. Det ble vist til de retningslinjer for bedømmelsen av utbytteheleri ved narkotikaforbrytelser som fulgte av rettspraksis etter tidligere straffelov § 162 bokstav a. Uttalt at straffenivået i utgangspunktet bør ligge noe lavere enn ved medvirkning til forbrytelse mot straffeloven § 162. Det var uheldig at lagmannsretten ikke hadde uttalt hvilket narkotisk stoff det dreide seg om, jf. straffeloven § 317 tredje ledd siste punktum. Men også om man ved omregningen la grunn at omsetningen gjaldt hasjisj, dreide det seg om omsetning av en betydelig mengde narkotika; for dette alternativet over 25 kilo. Antatt at straffen uten straffnedsettende omstendigheter ville ha blitt satt til i underkant av 4 år. Men domfelte hadde på et tidlig tidspunkt under etterforskningen forklart seg om en langt mer omfattende pengetransport ut av landet enn det politiet hadde kunnskap om gjennom beslaget. Dette hadde bidradd til avdekkingen av omfanget av narkotikalovbruddene også i forhold til andre impliserte. Selv om han hadde benektet straffeskyld med henvisning til angivelig manglende kjennskap til at pengene stammet fra omsetning av narkotika, og straffeloven § 59 annet ledd derfor ikke fikk direkte anvendelse, måtte det tas hensyn til hans forklaringer ved straffutmålingen.
Til toppen