Hindring av offentlig tjenestemann i tjenesten

26.01.2004, HR-2004-00146-A, (sak nr. 2003/1399) straffesak, anke
Straffeloven § 326 første ledd nr. 1. Barnevernloven § 6-8. Politiloven § 2 nr. 5 Politiinstruksen Kap. 13
Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Pål S. Berg) mot A (advokat Øivind Østberg)
Stabel, Oftedal Broch, Rieber-Mohn, Gussgard og Schei

Straff etter strl § 326 første ledd nr. 1 for å søke å hindre en offentlig tjenestemann (politi) i den lovlige utførelse av tjenesten. Spørsmål om motstand mot politiets bistand til tilbakeføring av en 14 år gammel jente som hadde rømt fra en barneverninstitusjon kunne straffes i et tilfelle der barnevernet manglet hjemmel til å kreve slik bistand.

Barneverntjenesten i X traff med hjemmel i barnevernloven § 4-6 første ledd midlertidig vedtak om anbringelse av en 14 år gammel jente i institusjon i den foreliggende helg. Moren, som var den som etter loven hadde myndighet til det, motsatt seg ikke tiltaket. Datteren ble plassert i institusjonen, men rømte samme kveld til sin far i Oslo, som ikke hadde foreldreansvar eller omsorg. Barneverntjenesten anmodet politiet i Oslo om bistand til tilbakeføring av jenta. Politiet oppfattet henvendelsen som et krav om bistand etter barnevernloven § 6-8, og to polititjenestemenn møtte opp i As hjem sammen med representanter for barnevernet. A motsatte seg at de fikk adgang til leiligheten, og sperret sammen med sin 17-årige sønn inngangen. A, som nektet å vedta forelegg for overtredelse av straffeloven § 326 nr. 1, ble frifunnet i tingretten og i lagmannsretten. Lagmannsretten viste til at barnevernloven § 4-6 første ledd ikke omfattes av § 6-8 og til at begjæringen ikke var truffet på riktig nivå i etaten. Høyesterett var enig i at § 6-8 ikke ga politiet grunnlag for inngrep i saken. Flertallet fant imidlertid at lagmannsrettens domsgrunner var utilstrekkelige til å vurdere om det kunne foreligge grunnlag for inngripen etter politiets alminnelige bistandsplikt. Barnevernloven § 6-8 gjelder bistand som gjennomføres mot foreldrenes vilje, men hindrer ikke at politiet etter omstendighetene bistår foreldre og barnevern der nødvendig samtykke foreligger fra dem som har ansvar og omsorg for barnet. Lagmannsrettens dom ble derfor opphevet. Mindretallet - én dommer - stemte for at anken skulle forkastes. Barnevernloven § 6-8 var det eneste grunnlag påberopt av påtalemyndigheten gjennom tre rettsinstanser. Inngrep i henhold til den alminnelige politifullmakten ville kreve andre vurderinger med hensyn til om og hvordan bistand skulle ytes, og kunne i ettertid, slik denne saken lå an, ikke legitimere politiets handlinger.
Til toppen