Lempning etter skadeserstatningsloven - brannskader

30.01.2004, HR-2004-00198-A, (sak nr. 2003/822), sivil sak, anke
skadeserstatningsloven § 5-2
A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot X Skadeforsikring (advokat Truls Nygård)
Flock, Støle, Matningsdal, Tjomsland, Gjølstad

A tente i april 2002 på brennbart materiale i eller utenfor en bod på terrassen til en leilighet i Y Eldresenter i Z. Det oppsto betydelige brann- og røykskader på bygningen. I tingretten ble han dømt til fengsel i tre år og to måneder, blant annet for overtredelser av straffeloven § 148 første ledd første straffalternativ og for grovt skadeverk. Samtidig ble han dømt til å betale erstatning til de skadelidte, derunder til assurandøren X Skadeforsikring. Lagmannsretten reduserte straffen til fengsel i to år og ti måneder. Xs erstatningskrav ble fastsatt til kr 1 434 760. A anket avgjørelsen av dette erstatningskravet til Høyesterett i det han gjorde gjeldende at det måtte lempes etter skadeserstatningsloven § 5-2.

Høyesterett uttalte at et økonomisk ansvar overfor X i samsvar med lagmannsrettens dom åpenbart ville være meget tyngende for A som avsluttet ungdomsskolen i 1997 og var uten videregående utdannelse og nevneverdig yrkeserfaring. Det ble lagt stor vekt på skyldforholdet. Høyesterett henviste til uttalelser i lagmannsrettens dom om at As handlemåte fremsto som meningsløs og uten noe forståelig motiv og at brannstiftelsen mest sannsynlig var en innskytelse i forvirret, ruspåvirket tilstand. Under atskillig tvil ble ansvarsbeløpet redusert til kr 750 000.
Til toppen