Lovbestemt pant for avfallsgebyr.

31.03.2004, HR-2004-00639-A, (sak nr. 2003/1486), sivil sak, anke
Forurensningsloven § 34 femte ledd jf. panteloven § 6-1 annet ledd bokstav a, og inkassoloven § 17 første ledd
Vågan kommune (advokat Knut-Petter Hanssen) mot Staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Hjort Kraby)
STang Lund, Stabel, Flock, Gussgard og Aasland

Etter begjæring fra Husbanken besluttet Lofoten namsrett i januar 2002 tvangssalg av en fast eiendom i Vågan kommune. I fordelingskjennelsen ble ubetalt renovasjonsavgift fra 1. termin 2000 til og med 2 termin 2002 fordelt til Vågan kommune v/Lofoten Avfallsselskap. Ingen del av det oppførte omkostningsbeløp på 7 674 kroner, ble ansett omfattet av lovbestemt pant etter panteloven § 1-5 første ledd bostav a, jf forurensningsloven § 34 femte ledd.

Vågan kommune anket fordelingskjennelsen til lagmannsretten og gjorde gjeldende at namsretten feilaktig hadde unnlatt å gi dekning for inkassosalær med 2 510 kroner med tillegg av rente. Lagmannsretten fant at reglene i inkassoloven måtte stå tilbake for de særlige regler om inndriving av avfallsgebyr og stadfestet namsrettens kjennelse. Vågan kommune anket over lagmannsrettens rettsanvendelse til Høyesterett. Høyesterett fant at inkassoloven § 17 første ledd om kostnader ved inkasso måtte få anvendelse også ved inndriving av avfallsgebyr. De særlige regler om inndriving i forurensningsloven § 34 første ledd, jf. eiendomsskatteloven § 27, kunne ikke forstås slik at inkassoloven ikke fikk anvendelse. Når kommunen kan velge å inndrive avfallsgebyr gjennom ordinær utenrettslig inkasso etter inkassoloven, må utgangspunktet være at den skyldige er pliktig til å dekke kostnadene ved bruk av inkassator. Kommunekasserers lovbestemte adgang til etter lovlig varsel å iverksette tvangsdekning av skyldig avfallsgebyr etter bestemmelsen i skattebetalingsloven om innkreving av skatter, medførte ikke at inkassogebyr ved utenrettslig inndriving og kostnadene ved å drive inn gebyret etter inkassoloven § 17 første ledd måtte anses som unødvendige.
Til toppen