Mistenktes begjæring om dokumentinnsyn

08.09.2004, HR-2004-01476-A, (sak nr, 2004/575), straffesak, kjæremål
Straffeprosessloven § 242
KPMG AS (advokat Else Bugge Fougner) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Roscher)
Matningsdal, Bruzelius, Mitsem, Støle og Gussgard

Saken gjaldt begjæring fra KPMG AS om dokumentinnsyn i deler av etterforskningsmaterialet i Finance Credit-saken. I perioden 1999 til 2001 hadde KPMG hatt revisjonsoppdraget for sentrale selskaper i Finance Credit-gruppen. Tidlig i etterforskningsfasen ble to av selskapets revisorer avhørt som vitne, men da Økokrim kom til at det også kunne bli aktuelt med straffansvar for revisorene etter revisor- og regnskapslovgivningen, ble de under avhørene gitt status som mistenkt. Som en avledet konsekvens fikk KPMG status som mistenkt på grunn av muligheten for foretaksstraff, jf. straffeloven §§ 48 a og 48 b.

Etterforskningen i saken ble innledet i månedsskiftet november/desember 2002. I mai 2003 begjærte KPMG innsyn i deler av etterforskningsmaterialet. Under henvisning til ressurs- og prioriteringshensyn avslo Økokrim begjæringen, idet man viste til at man foreløpig ikke kunne prioritere etterforskningen mot KPMG med sikte på hvilke lovbrudd selskapet eventuelt kunne holdes strafferettslig ansvarlig for. Inntil denne vurderingen var gjennomført, ble avslaget begrunnet med at innsyn kunne medføre "skade eller fare for etterforskingens øyemed". KPMG brakte saken inn for tingretten som tok begjæringen til følge. Etter kjæremål fra Økokrim ble derimot begjæringen for tiden ikke tatt til følge. Lagmannsretten aksepterte at dokumentinnsyn i en periode på grunnlag av en avveining av partenes interesser kunne avslås med denne begrunnelsen. KPMG's videre kjæremål var henvist til behandling i Høyesterett, jf. plenumsloven § 6 annet ledd. Høyesterett var enig i lagmannsrettens lovtolking og forkastet kjæremålet.
Til toppen