Narkotika, våpenlovgivningen - straffutmåling

03.05.2004, HR-2004-00814-A, (sak nr. 2003/1525) straffesak, anke
Straffeloven § 162, § 286, våpenloven mv.
A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Berit Sagfossen)
Coward, Utgård, Skoghøy, Dolva og Schei

Saken gjaldt straffutmålingen for en rekke lovovertredelser, blant annet grov narkotikaforbrytelse - kjøp av 80 gram amfetamin og oppbevaring av 61 gram, regnskapsforbrytelse og overtredelser av våpenlovgivningen.

Tingretten hadde satt straffen til fengsel i ett år, derav seks måneder betinget, og lagmannsretten forkastet den domfeltes anke. Den domfeltes anke til Høyesterett førte frem, slik at straffen i det vesentlige ble satt til samfunnsstraff i 300 timer, som likevel på grunn av den ulovlige omgangen med våpen ble kombinert med en ubetinget fengselsstraff på 30 dager, som ble ansett avsont ved varetekt. Når det forelå tilståelse, var straffeloven § 28 a ikke til hinder for samfunnsstraff selv om dommen blant annet gjaldt grov narkotikaforbrytelse med en strafferamme på 10 år. Dommen omfattet flere forhold som hver for seg i utgangspunktet ville føre til ubetinget fengselsstraff. Men de alvorligste forholdene lå tre år eller mer tilbake i tiden, og den domfelte så ut til å ha hatt en meget positiv personlig utvikling etter mange år med problemer. Høyesterett uttalte at bruk av samfunnsstraff her kunne innebære en viss utvidelse av området for reaksjonen i forhold til Høyesteretts tidligere praksis.
Til toppen