Odel - eiendom drevet som hobbybruk

24.03.2004, HR-2004-00612-A, (sak nr. 2003/1262), sivil sak, anke
Odelsloven § 21 annet ledd
A (advokat Inger Lise N. Rekve) mot B (advokat Bjørn Haukland)
Gussgard, Oftedal Broch, Stabel, Matningsdal og Dolva

Tre søsken overtok et mindre bruk etter foreldrenes død. Sammen med sin bror drev eldste sønn og best odelsberettiget gården fra 1982 til 1995 da han trakk seg ut. Det var broren som var mest interessert i jordbruk og gjorde det meste av arbeidet. Begge brødrene bodde på eiendommer utskilt fra bruket. Begge hadde arbeid utenfor bruket, som ikke kastet særlig meget av seg. Eldste bror reiste odelsløsningssak i 1998. Han døde samme år, og hans sønn gikk inn i saken.

Sønnen hadde flyttet hjemmefra da han var 24 år gammel, men kom tilbake i 1996. Han drev med asfaltarbeid, noe han ville fortsette med, men han ville i tillegg drive med hest og jordbærdyrking på eiendommen. Lagmannsretten fant at sønnen måtte identifiseres med faren når det gjaldt tilknytning til og innsats på eiendommen, og godtok løsningsretten. Høyesterett mente dette ikke var riktig - urimelighetsvurderingen etter § 21 annet ledd måtte foretas ut fra de aktuelle parters egen situasjon. Men det ble ikke sett bort fra at forhold knyttet til den eldre generasjon, kunne være et moment av en viss vekt. Høyesterett kom til samme resultat som lagmannsretten. Det ble lagt til grunn at eiendommen ble drevet nærmest som et hobbybruk. Det var ikke anført at den yngre broren hadde hatt noen begrunnet forventning om å få overta.
Til toppen