Odelsrett.

01.04.2004, HR-2004-00643-A, (sak nr. 2003/1374), sivil sak, anke
Odelslova §§ 5 og 22
A (advokat Finn Grøstad) mot B (advokat Harald Hellebust)
Stabel, Rieber-Mohn, Stang Lund, Flock og Aasland

Spørsmål om et område som inngår i reguleringsplan som omfatter hyttebebyggelse, kan løses på odel sammen med resten av eiendommen.

På eiendommen Juvland, som er en fjellgård på ca. 1500 dekar i Vinje kommune, var et område på ca. 245 dekar ved en reguleringsplan i 1986 lagt ut til hyttebebyggelse. Etter odelslova § 22 jf. § 5, kan det ikke kreves odelsløsning når et område ved stadfestet reguleringsplan er lagt ut til blant annet byggeområde. Spørsmålet i saken var om det omstridte arealet, som i plankartet var betegnet Landbruksområde, ispedd spredte enkeltpunkter betegnet Byggeområder, var et byggeområde som hindret odelsløsning. Høyesterett kom til at området fortsatt var et landbruksområde. Formålet med reguleringsplanen var å skaffe økonomisk støtte til landbruksdriften. Tradisjonell landbruksdrift skulle fortsatt kunne utøves i området, i form av sauebeite. Det var heller ikke grunnlag for å dele opp området, slik at de enkelte hyttetomtene, som i alt utgjorde ca. 30 dekar, ble unntatt fra løsningsretten.
Til toppen