Omgjøring av sikring til tvungent psykisk helsevern

28.06.2004, HR-2004-01142-A, (sak nr. 2004/580), straffesak, anke
straffeloven § 39 nr. 1
A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn S. Maurud)
Stang Lund, Flock, Støle, Bruzelius, Gussgard

A er tidligere straffet blant annet for legemskrenkelser. Han ble i 1996 dømt til sikring i fem år etter da gjeldende straffelov § 39 nr. 1 bokstavene a til og med c. Grunnlaget var blant annet overtredelse av straffeloven § 127 første ledd annet straffalternativ, § 162 første ledd jf. femte ledd og § 228 første ledd.

I 2001 ble han på ny dømt til sikring etter da gjeldende § 39 nr. 1 bokstavene a til og med f i nye fem år. Grunnlaget var blant annet overtredelse av straffeloven § 229 første straffalternativ jf. § 232, § 227 første straffalternativ jf. § 232, § 228 første ledd, § 162 første ledd jf. femte ledd. De mest alvorlige forhold var at han i januar 2001 hadde slått en annen person i hodet og på kroppen med en massiv stang av metall og ved en annen anledning med samme stang hadde truet med å drepe en nabo. Under sikringen i Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt, tok A opp spørsmålet om innstilling av sikringen, eventuelt overføring til tvungent psykisk helsevern. Han ble i august 2003 satt under tiltale for ervervelse av dom for overføring til tvungent psykisk helsevern etter straffeloven § 39 nr. 1 og nr. 2, jf. § 39 b. I tingretten ble det ikke gitt dom for overføring. Etter påtalemyndighetenes anke dømte lagmannsretten ham til overføring til tvungent psykisk helsevern. As anke til Høyesterett over lovanvendelse og reaksjonsfastsettelsen ble forkastet. Slag med massiv stang av jern eller annet metall på kroppen og i og ved hodet medførte så stor fare for fornærmedes liv og helse at det forelå en "alvorlig voldsforbrytelse" etter § 39 nr. 1. Den alvorlige voldsforbrytelsen og truslene i 2001, sammenholdt med tidligere voldelig adferd og de sakkyndiges vurdering av hans sykdomsutvikling og psykiske funksjonsevne, medførte at det var en nærliggende fare for gjentakelse av alvorlig voldsforbrytelse eller annen alvorlig forbrytelse som krenker eller utsetter for fare andres liv eller helse. Det var da nødvendig med overføring til tvungent psykisk helsevern for å verne samfunnet mot at A i psykotisk tilstand begår nye alvorlige forbrytelser som nevnt i § 39 nr. 1.
Til toppen