Omsorgsovertakelse

16.06.2004, HR-2004-01057-A, (sak nr. 2004/265), sivil sak, anke
Barnevernloven §§ 4-12 og 6-3
A (advokat Thor Harald Eike) mot X kommune (advokat Harald Hove)
Matningsdal, Lund, Coward, Mitsem og Dolva

Saken gjaldt spørsmål om omsorgsovertakelse for en gutt som nå er 12 år. Siden tidlig barndom hadde gutten vist atferdsproblemer, og moren, som er enslig, hadde mottatt forskjellige hjelpetiltak fra barneverntjenesten. Da gutten var 9 ½ år, hadde problemene blitt så store at moren høsten 2001 ba om at han midlertidig ble plassert utenfor hjemmet. Gutten ble da plassert på barnehjem hvor han var til mars 2003 da han flyttet til sitt nåværende fosterhjem.

I januar 2002 fremsatte kommunen begjæring overfor fylkesnemnda om omsorgsovertakelse, og samme år traff fylkesnemnda vedtak om omsorgsovertakelse. Vedtaket er truffet under dissens, idet de to lege medlemmene - med forskjellige begrunnelser - kom til at vilkårene i barnevernloven § 4-12 ikke var oppfylt. Moren brakte saken inn for tingretten som høsten 2002 opphevet vedtaket. Kommunen anket dommen til lagmannsretten som i dom stadfestet fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse. Dommen er avsagt under dissens fra en av fagdommerne. Morens anke til Høyesterett førte fram, og tingrettens dom ble stadfestet.
Til toppen