Oppbevaring av ca. 460 gram amfetamin - straffutmåling

17.03.2004, HR-2004-00558-A, (sak nr. 2004/21), straffesak, anke
Straffeloven § 162 andre ledd, straffeloven § 59 andre ledd
Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes) mot A (advokat Odd Rune Torstrup)


Saken gjaldt anke fra påtalemyndigheten over straffutmålingen i en narkotikasak hvor det dominerende forhold var oppbevaring av ca. 460 gram amfetamin med en renhetsgrad på 40-45 %.

Straffen var i tingretten fastsatt til fengsel i ett år og seks måneder hvorav ett år ble gjort betinget, mens lagmannsretten hadde satt straffen til fengsel i to år som ble gjort fullt ut betinget. Høyesterett uttalte at straffen for oppbevaring av et slikt kvantum amfetamin som domfelte var dømt for å ha oppbevart, ut fra det straffutmålingsnivå som er etablert, ligger på rundt to års fengsel. Selv om strafferammen for overtredelse av straffeloven § 162 andre ledd er fengsel i 10 år, la Høyesterett til grunn at det i dette tilfellet var adgang til å idømme samfunnsstraff, da domfelte hadde avgitt en uforbeholden tilståelse, se straffeloven § 59 andre ledd. Selv om domfelte hadde eneomsorgen for et barn på snart seks år og hadde avgitt en uforbeholden tilståelse, kom Høyesterett at straffen ikke kunne gjøres fullt ut betinget. For at det skal kunne idømmes samfunnstraff for en så grov narkotikaforbrytelse, må det foreligge klare og sterke rehabiliteringshensyn eller andre spesielle forhold. I dette tilfellet fremstod domfeltes rehabiliteringssituasjon som så pass usikker at Høyesterett heller ikke fant tilstrekkelig grunn til å idømme samfunnsstraff. Straffen ble - i samsvar med tingrettens dom og aktors påstand for Høyesterett - fastsatt til fengsel i ett år og seks måneder hvorav ett år ble gjort betinget.
Til toppen