Organisert menneskesmugling - straffutmåling

11.02.2004, HR-2004-00299-A, (sak nr. 2004/25), straffesak, anke
Utlendingsloven § 47, fjerde og femte ledd
A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes)
Rieber-Mohn, Gussgard, Flock, Mitsem og Gjølstad

A ble i tingrett og lagmannsrett dømt til fengsel i 1 år og 10 måneder for profesjonelt organisert smugling av i alt 12 kinesere fra Norge og angivelig til England. Smuglingen skjedde ved 5 forskjellige anledninger, siste gang ble hun pågrepet med 3 kinesere. Kineserne opptrådte med ekte japanske pass, som var ulovlig anskaffet, og utga seg for passinnehaverne. Det kom frem under etterforskningen at transporten fra Kina til Norge dels hadde foregått i tanken på en tankbil og i bagasjerom på bil. A hadde tjent ikke ubetydelige beløp på sitt nødvendige og viktige bidrag til smuglingen her i landet, og økonomisk profitt var også formålet med hennes bidrag.

Høyesterett fastslo, særlig under henvisning til avgjørelsen i Rt. 2002 side 4, at forbrytelser av denne karakter må straffes strengt. Likevel fant man, under henvisning til rettspraksis, at straffen var blitt noe høy og reduserte den til fengsel i 1 år og 8 måneder. Uttalt at det normalt ikke vil være aktuelt med en slik finjustering av lagmannsrettens straffutmåling, men siden dette er et relativt nytt strafferettslig område med begrenset rettspraksis må veiledningshensynet veie tyngre enn ellers.
Til toppen