Påstått mislighold av festeavgift.

07.05.2004, HR-2004-00849-A, (sak nr. 2003/1564), sivil sak, kjæremål
Eierseksjonsloven § 43, tvangsfullbyrdelsesloven § 11-4
TRIO Eiendom AS (advokat Steinar Sørlie) mot Sameiet Gullskar (advokat Kjell Petter Neset)
Tjomsland, Utgård, Stang Lund, Gjølstad og Schei

Spørsmål om det med grunnlag i eierseksjonsloven § 43 kan begjæres tvangsfullbyrdelse overfor et eierseksjonssameie ved styrelederen . TRIO Eiendom AS fremsatte begjæring om tvangsfullbyrdelse overfor Sameiet Gullskar v/styrelederen for påstått mislighold av festeavgift. Tingretten tok ikke begjæringen om tvangsfullbyrdelse til følge, fordi den mente at den måtte fremsettes overfor de enkelte seksjonseiere, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-4. Lagmannsretten stadfestet tingrettens kjennelse. Trio påkjærte kjennelsen til Høyesteretts kjæremålsutvalg. Kjæremålet ble henvist til ankeforhandling i Høyesterett. Høyesterett kom til at retten hadde full kompetanse i kjæremålssaken i medhold av tvistemålsloven § 404 første ledd nr. 1.

Etter eierseksjonsloven § 43 tredje ledd, jf. første ledd kan styrelederen i sameiet med bindende virkning for sameierne saksøke og saksøkes i "saker som gjelder sameiernes felles rettigheter og plikter". Høyesterett mente at en sak om mislighold av festeavgift måtte anses som en slik sak. Retten kom videre til at det for så vidt gjaldt den aktive søksmålskompetanse ikke var grunnlag for å anta at tvangsfullbyrdelse ikke omfattes av bestemmelsen. Når det - slik som i dette tilfellet - er fremsatt begjæring om tvangsfullbyrdelse av sameiernes felles "plikter", oppstår det imidlertid særlige spørsmål. Høyesterett uttalte i den forbindelse at det etter at seksjoneringen er gjennomført, bare kan tas dekning i den enkelte eierseksjon - og ikke i sameiet som sådant. Hvorvidt det må gjøres unntak for begjæringer som grunner seg på forpliktelser fra før seksjoneringen og hvor kreditor var uten kjennskap til at den var forestående, trengte Høyesterett ikke ta stilling til. Etter tvangsfullbyrdelsesloven § 11-4 første ledd må begjæringen om tvangsdekning "rettes mot den som er registrert som eier av formuesgodet". Høyesterett kom til at eierseksjonsloven § 43 tredje ledd ikke innebar en begrensning i rekkevidden av tvangsfullbyrdelsesloven § 11-4 første ledd. Hensynet til seksjonseieren talte klart for at begjæringen må fremsettes overfor ham, slik at han får anledning til å gjøre gjeldende sine rettigheter under tvangsfullbyrdelsen. Høyesterett kom etter dette til samme resultat som de tidligere instanser.
Til toppen