Promillekjøring - spørsmål om promilleprogram

30.01.2004, HR-2004-00196-A, (sak nr. 2003/1388), straffesak, anke
Straffeloven § 53 nr. 3 bokstav e jf. nr. 6
A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Hilde Stoltenberg)
Mitsem, Flock, Tjomsland, Oftedal Broch og Dolva

Domfelte var i tingretten idømt en straff av ubetinget fengsel i 90 dager samt en bot på kr 30 000 for promillekjøring - hans syvende dom for promillekjøring. Etter anke fra domfelte reduserte lagmannsretten boten til kr 20 000. For øvrig førte hans anke - som primært rettet seg mot at han ikke var idømt betinget fengsel på vilkår av at han gjennomfører promilleprogram - ikke frem.

Lagmannsretten la vekt på at domfeltes førerkort måtte forventes inndratt for alltid. Det måtte da legges til grunn at domfelte, som er 70 år gammel, ikke ville få anledning til å kjøre bil i fremtiden. Formålet med promilleprogrammene - å bedre trafikksikkerheten - ble på denne bakgrunn antatt ikke å foreligge. Domfeltes anke til Høyesterett ble tatt til følge. For Høyesterett fremhevet aktor at hensynet til allmennprevensjonen tilsier tilbakeholdenhet i anvendelsen av ordningen med promilleprogram. Høyesterett var enig i at allmennprevensjonen er et sentralt hensyn i promillesaker. Men dette hensynet ble vurdert av lovgiver da ordningen med promilleprogram ble vedtatt i 1995. Det er antatt at promilleprogrammenes individualpreventive virkning ville tjene det overordnede formålet, en bedring av trafikksikkerheten, og at programmene ville være så krevende og tyngende at ordningen ikke innebærer noen liberalisering. Aktor hadde også - i tråd med lagmannsrettens syn - gjort gjeldende at det ikke var grunnlag for å anvende promilleprogram siden førerkortet ville bli inndratt for alltid. Høyesterett var uenig i dette. Det ble vist til at mange i den sentrale målgruppen for ordningen i så fall ville falle utenfor. Høyesterett pekte også på at det ikke er uvanlig at personer med alkoholproblemer kjører uten gyldig førerkort, og at trafikksikkerhetshensynene således kan tale for promilleprogram også i slike tilfeller. Høyesterett la til at også den som har fått inndratt førerkortet "for alltid", vil kunne få retten tilbake. Idet personundersøkelsen viste at domfelte var egnet for promilleprogram, og han også var motivert for dette, ble lagmannsrettens dom endret slik at fengselsstraffen ble gjort betinget på det vilkår at domfelte gjennomfører et promilleprogram. Domfeltes alder talte heller ikke avgjørende imot dette.
Til toppen