Prøveløslatelse

08.06.2004, HR-2004-01000-A, (sak nr. 2004/395), straffesak, anke
Straffegjennomføringsloven § 422 femte ledd. EMK Protokoll 7 artikkel 4 nr. 1
Den offentlige påtalemyndighet (ass. riksadvokat Hans-Petter Jahre) mot A (advokat John Christian Elden)
Støle, Bruzelius, Lund, Rieber-Mohn og Aasland

Spørsmålet var om nektelse av prøveløslatelse sperrer for senere straffesak mot vedkommende, jf. EMK Protokoll 7 artikkel 4 nr. 1. Nektelsen var begrunnet dels i domfeltes atferd under soningen av straffen og dels i faren for nye straffbare handlinger. Under soningen hadde domfelte smuglet inn et mindre parti hasjisj.

På det tidspunkt domfelte ble løslatt - etter ny vurdering i samsvar med regelverket - hadde han sonet 63 dager utover to tredjedeler av idømt fengselsstraff. I tingretten ble han dømt til fengsel i 21 dager. Lagmannsretten mente at A hadde blitt utsatt for dobbeltforfølgning i strid med EMK Protokoll 7 artikkel 4. Tingrettens dom ble opphevet og saken avvist fra domstolene. For Høyesterett gjaldt saken påtalemyndighetens anke over saksbehandlingen. Saken ble behandlet sammen med blant andre sak nr. 2003/1640. I den saken - som ble votert først - kom Høyesterett til at nektelse av prøveløslatelse med hjemmel i straffegjennomføringsloven § 42 femte ledd ikke sperrer for en etterfølgende straffesak for forhold som inngikk i kriminalomsorgens vurdering av om løslatelse ville være utilrådelig. Denne rettsoppfatning måtte være retningsgivende også for As sak, og anken måtte tas til følge. Det var ikke grunnlag for å avvise straffesaken mot ham, og lagmannsrettens kjennelse ble opphevet.
Til toppen