Reiseavstandsfradrag for arbeidsreise Bergen - Gardermoen

24.02.2004, HR-2004-00384-A, (sak nr. 2003/996), sivil sak, anke
tidligere skattelov § 44
Staten ved Hordaland fylkesskattekontor (advokat Rolf Husebø) mot Anita Pryme (advokat Mons Alfred Paulsen)
Rieber-Mohn, Stang Lund, Flock, Stabel, Aasland

Saken gjaldt en flyvers krav om fradrag for flyreiser basert på kilometersats, såkalt reiseavstandsfradrag, når flybilletten som følge av arbeidsforholdet kjøpes til underpris. Anita Pryme hadde Bergen som bosted og Gardermoen som arbeidssted. Fra og med skatteåret 1999 ble ordningen med fradrag for arbeidsreiser lagt om, slik at hovedregelen ble reiseavstandsfradrag - basert på en kilometersats. Tidligere fikk man fradrag for faktiske kostnader, noe som voldte mye arbeid for ligningsmyndighetene.

Pryme nøt godt av en rabatt på sine arbeidsreiser. Hun betalte 600 kr. tur/retur Gardermoen i 1999, noe som var godt under markedspris. Rabatten var av SAS etablert for fritidsreiser, og var ikke spesielt myntet på arbeidsreiser, som imidlertid ble omfattet av ordningen. I sin selvangivelse krevde Pryme fradrag basert på reiseavstand med fly - etter de nye regler. Ligningsmyndighetene nektet slikt fradrag etter hovedregelen i § 2 første ledd i forskriften som ble gitt med hjemmel i § 44 1. ledd bokstav g nr. 4 i dagjeldende skattelov. I stedet ble det gitt fradrag for faktiske reiseutgifter etter unntaket i forskriften § 2 tredje ledd, i det man så det slik at SAS "besørget" Prymes arbeidsreise gjennom den etablerte rabattordning. Både tingrett og lagmannsrett kom til at arbeidsgiver må utvise større aktivitet enn hva SAS hadde gjort i denne sak, før man kan si at arbeidsgiver "besørger" arbeidsreisen. Disse instanser opphevet derfor ligningen. Høyesterett kom til et annet resultat og frifant staten. Den etablerte rabattordning i SAS, som også gjaldt arbeidsreiser, lå innenfor ordlyden i uttrykket "besørger" reisen. Men særlig hensynet til konsekvens og sammenheng i skattesystemet talte for at kostnadsmodellen og ikke reiseavstandsmodellen legges til grunn. Pryme skattlegges ikke for den fordelen rabattordningen gir henne. Dette er en unntaksordning for reise med arbeidsgivers egne transportmidler, som bygger på en langvarig ligningspraksis. Men da blir det ikke rimelig at hun i tillegg skal gis fradrag for reiseutgifter langt utover de hun rent faktisk har hatt.
Til toppen