Restaurantvold - legemsbeskadigelse som førte til nesebensbrudd

25.02.2004, HR-2004-00394-A, (sak nr. 2003/1583), straffesak, anke
straffeloven § 228 første ledd, jf, annet ledd første straffalternativ
A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Stein Vale)
Oftedal Broch, Mitsem, Skoghøy, Coward, Gjølstad

Lagmannsrettens flertall hadde funnet at domfeltes forsett omfattet skadefølgen. Om dette uttalte flertallet at han "regnet det som sikkert eller i alle fall mest sannsynlig at det kunne oppstå en slik skade." Uttrykksmåten skapte uklarhet mht om lagmannsretten hadde hatt en riktig forståelse av forsettsbegrepet. Det som kreves, er at siktede regnet det for sikkert eller i alle fall mest sannsynlig at skaden kom til å inntreffe. Høyesterett avsa ny dom for overtredelse av straffeloven § 228 første ledd, jf. annet ledd første straffalternativ.

Uttalt at denne form for restaurantvold i utgangspunktet tilsier en ubetinget fengselstraff. Fornærmede hadde slått et løst slag mot domfeltes kinn først. Domfelte svarte med et hardt slag midt i ansiktet og med nesebensbrudd som følge. Det første slaget var ikke en provokasjon som kunne lede til frifinnelse etter § 228 tredje ledd. Til det var slagene for forskjellige. Derimot var det en formildende omstendighet, slik også lagmannsretten hadde lagt til grunn. Under hensyn til nedsubsumsjonen ble straffen satt til fengsel i 30 dager.
Til toppen